KONKURS JĘZYKOWO - PLASTYCZNY “RODZINA” EDYCJA II / 2018 r.

KONKURS JĘZYKOWO - PLASTYCZNY “RODZINA” EDYCJA II / 2018 r.

“MY PET IS A MEMBER OF MY FAMILY”

 

KONKURS JĘZYKOWO - PLASTYCZNY “RODZINA” EDYCJA II / 2018 r.
Fot. Portal Edukacyjny

CEL KONKURSU:

Zachęcanie dzieci i młodzieży do praktycznego wykorzystania znajomości języka obcego.

ORGANIZATORZY:

Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” oraz Gmina Miejska Kraków.

UCZESTNICY:

Uczestnikami konkursu są dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat. Prace oceniane będą
w 4 kategoriach:  7 - 9 lat / 10 - 12 lat / 13  - 15 lat / 16 - 18 lat.

ZASADY KONKURSU:

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest osobiste, jednoosobowe wykonanie pracy

słowno-plastycznej będącej prezentacją tematu konkursu: MY PET IS A MEMBER OF MY FAMILY.

2. Prace tylko w formacie A2, powinny wykorzystać jak najwięcej technik plastycznych a zawarty w nich tekst powinien być w języku angielskim.

3. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora biorąc pod uwagę:

- poprawność językową

- oprawę plastyczną

- staranność wykonania

4. Limit prac przesłanych z jednej szkoły wynosi 20. Przebieg konkursu:

Dnia 14.04.2018 r. upływa termin złożenia prac w MDK lub przesłania ich pocztą. Do dnia

30.04.2018 r. na stronie internetowej MDK DH (www.mdk-dh.krakow.pl) ogłoszone zostaną

wyniki konkursu. Dnia 11.05.2018 r. o godzinie 18:00 w MDK DH nastąpi otwarcie wystawy

pokonkursowej oraz rozdanie nagród.

Do prac powinna być dołączona metryczka z następującymi danymi:

- imię i nazwisko, wiek autora oraz telefon kontaktowy

- szkoła oraz nazwisko opiekuna i jego telefon kontaktowy

5. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestników

i ich opiekunów na przetwarzanie ich danych osobowych przez organizatorów oraz na publiczne, w tym w mediach, wykorzystywanie pracy plastycznej i nazwiska autora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. Prace należy wysłać na adres: MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY „DOM HARCERZA”, 30 - 059 KRAKÓW, UL. REYMONTA 18

 

Załącznik - Plakat

DODATKOWE INFORMACJE:

Magdalena Szeptyńska - tel. 604053624

(PONIEDZIAŁKI, WTORKI, CZWARTKI: 14:00 - 16:00)

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ELŻBIETA TROJAN
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY