górne tło

„Posiłek w szkole i w domu” moduł 3 – nabór wniosków w 2024 r.

Poniżej pismo Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji, dotyczące naboru wniosków.

                                                                                                                                                                                                                                             Szanowni Państwo  Dyrektorzy

Samorządowych Szkół Podstawowych

 

 

              Rusza nabór do rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”  moduł 3. W tegorocznej edycji szkoły mogą składać wniosek dotyczący wyłącznie adaptacji, poprawy standardu i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

 

 

Adaptacja jadalni:

Łącznie 31.250,00 zł.

 

Wkład finansowy jest zapewniany przez Gminę Miejską Kraków.

 

Zakres realizacji Programu reguluje Uchwała nr 149/2023 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (…).

 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentami. Zawarte są w nich informacje o warunkach, które MUSI spełnić szkoła, by wziąć udział w Programie oraz wymaganiach technicznych dotyczących kupowanego doposażenia. Zawierają również sposób oceny formalnej i merytorycznej dokonywanej przez zespół powołany przez wojewodę do oceny wniosków organu prowadzącego.

 

Wniosek o udział w Programie należy złożyć w Wydziale Edukacji UMK, ul. Stachowicza 18, w nieprzekraczalnym  terminie do 15 kwietnia 2024 r.formie papierowej, z pieczęcią i podpisem dyrektora szkoły lub osoby upoważnionej,

 

oraz

 

wersji elektronicznej edytowalnej (format Word) na adres: finanse.ek@um.krakow.pl  

 

Osoby do kontaktu:

 

Wskazówki wypełnienia wniosku:

1. Należy wypełnić wszystkie rubryki w części teleadresowej wniosku;

2. Wnioskuje szkoła podstawowa  (w Zespole Szkół, ZSP, SOSW itp.);

3. Wniosek należy wypełniać zgodnie z instrukcjami w przypisach;

4. Opisy w pkt. 5 i 6 powinny być ZWIĘZŁE;

5. W pkt. 7- kolumnę „wkład rzeczowy własny” NALEŻY pozostawić PUSTĄ;

6. W pkt. 8 - kwota wsparcia finansowego to kwota wnioskowana z dotacji rządowej, czyli maksymalnie 25 000,00  zł w przypadku modernizacji samej jadalni;

7. W pkt. 9 należy wpisać: brak wkładu rzeczowego.

 

Podstawy prawne:

1) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (…).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20240000091/O/D20240091.pdf

 

2) uchwała nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20230000881/O/M20230881.pdf

 

 

Z poważaniem,

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Magdalena Węgrocka - Szwalec

 

Formularze:

wniosek dyrektora szkoły;