górne tło

Laur Olimpijski - edycja 2022/2023

Do końca września br. Dyrektorzy szkół i jednostek powinni przekazać Wydziałowi Edukacji UMK listy laureatów olimpiad, konkursów oraz turniejów w roku szkolnym 2022/2023.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół/jednostek
,

zgodnie z § 3 ust. 1 załącznika do Uchwały Nr CX/2977/23 Rady Miasta Krakowa z 17 maja 2023 roku w sprawie szczegółowych warunków wspierania uzdolnionych uczniów, form i zakresu tego wsparcia, trybu postępowania w ramach „Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów”, proszę dyrektorów szkół/jednostek o przekazanie listy laureatów olimpiad, konkursów oraz turniejów w roku szkolnym 2022/2023.

Ważne!


Wymagana jest kopia zaświadczenia o uzyskaniu przez ucznia tytułu laureata potwierdzona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły.

Dyrektor szkoły podstawowej swoim podpisem na zgłoszeniu laureata potwierdza jednocześnie, że konkurs, w którym kandydat brał udział został zorganizowany przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub wyznaczony przez niego podmiot zewnętrzny.

Dyrektor szkoły podstawowej zgłasza też ucznia/uczniów, którzy brali udział w olimpiadzie zgodnie § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz. 1036) i zdobył tytuł laureata.

Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych zgłaszają wyłącznie tych uczniów, którzy zostali laureatami olimpiad, konkursów lub turniejów wykazanych na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki w zakładce „Olimpiady” w roku szkolnym 2022/2023.

Termin na przekazanie powyższych danych został wyznaczony w obowiązującej uchwale Rady Miasta Krakowa na 30 września 2023 roku, a zatem listy dostarczone po tym terminie nie będą mogły być rozpatrywane. Biorąc pod uwagę doświadczenia ubiegłych edycji, proszę Państwa o bezwzględne przestrzeganie ww. terminu, by nie dopuścić do sytuacji, w której uczeń spełniający wymogi nagrody nie będzie mógł jej otrzymać z powodu zaniedbania leżącego po stronie dorosłych.

Zgłoszenia w formie papierowej proszę składać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków.

Formularz do zgłoszenia uczniów znajduje się tutaj (załącznik nr 1).


Z wyrazami szacunku
Anna Domańska
Dyrektor Wydziału Edukacji