górne tło

Zaproszenie na bezpłatne szkolenia dla dyrektorów samorządowych jednostek

Szczegóły w piśmie skierowanym przez Dyrekcję Wydziału Edukacji.

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

realizując postanowienia Porozumienia zawartego pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, a Gminą Miejską Kraków w zakresie zadań mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem informuję, że 13, 20, 27 września oraz 4 października br. odbędą się dla Państwa szkolenia we wskazanym powyższej zakresie.

Ze względu na wagę tematyki szkoleń rekomenduję je wyłącznie kadrze kierowniczej samorządowych szkół i placówek w podziale na następujące grupy szkoleniowe:

 

 

 

 

Szkolenia odbędą się w Nowej Auli UEK, Kampus UEK, ul. Rakowicka 27, Pawilon C, I piętro.

W szkoleniu może uczestniczyć wyłącznie Dyrektor szkoły/placówki lub w przypadku jego nieobecności wicedyrektor.

 

Program szkolenia:

14:00 Rozpoczęcie spotkania

JM prof. Stanisław Mazur – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

 

14:15 Sesja I

Uwarunkowania prawne dotyczące zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

 

15:00 Sesja II

Podręczny sprzęt gaśniczy. Zakres i zastosowanie.

 

15:45 Przerwa kawowa

 

16:15 Sesja III

Zakres obowiązków osoby odpowiedzialnej za zwalczanie pożarów oraz kierowanie akcją ewakuacyjną do momentu przybycia pierwszych jednostek ochrony p.poż. i innych podmiotów powołanych do reagowania w danej sytuacji.

 

17:45 Zakończenie szkolenia

 

Formularz zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy przesłać na adres email: beata.batko@um.krakow.pl w nieprzekraczalnym terminie do wtorku 5 września br.

Proszę, aby podczas uzupełniania formularza zgłoszenia dokonać wyboru odpowiedniej grupy szkoleniowej, zgodnie z ww. podziałem.

W przypadku wyboru nieodpowiedniej grupy szkoleniowej zgłoszenie nie zostanie przyjęte.

Z uwagi na fakt, iż uczestnicy szkolenia otrzymają imienne certyfikaty, proszę Państwa o udział zgodnie z dokonanym zgłoszeniem.

W związku z ograniczeniem liczby miejsc parkingowych na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie rekomenduję, aby chętni do udziału w szkoleniach korzystali, w miarę możliwości, z komunikacji miejskiej.

 

Z wyrazami szacunku,

 

Anna Domańska

Dyrektor

Wydziału Edukacji