górne tło

Edukacja w Krakowie – szczegółowe informacje [PL/EN/UA/RU]

PL

Bez względu na to, skąd pochodzi dziecko i czy zna język polski, ma prawo do nauki oraz podlega obowiązkowi szkolnemu (do ukończenia szkoły podstawowej) i obowiązkowi nauki (do ukończenia 18. roku życia). Podstawowym aktem gwarantującym wszystkim dzieciom bezpłatny dostęp do edukacji w Polsce jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej oraz Konwencja o Prawach Dziecka.

Edukacja w Krakowie – szczegółowe informacje w języku polskim można pobrać tutaj [PDF]

EN

Regardless of where the child comes from and whether he/she can speak Polish or not, he/she has the right to education and is subject to compulsory education (until the end of primary school) and schooling duty (until the age of 18). The basic legal act guaranteeing all children free access to education in Poland is the Constitution of the Republic of Poland and the Convention on the Rights of the Child.

Education in Krakow – detailed information is available here [PDF]

UA

Незалежно від того, де народилася дитина і чи володіє вона польською мовою, вона має право на освіту і підлягає обов'язковій шкільній освіті (до закінчення початкової школи) і має зобов'язання з навчання (до 18 років). Основним законом, що гарантує всім дітям безкоштовний доступ до освіти в Польщі, є Конституція Республіки Польща и Конвенція з прав дитини.

Освіта в Кракові – детальна інформація тут [PDF]

RU

Независимо от того, где родился ребенок и владеет ли он польским языком, он имеет право на образование и подлежит обязательному школьному образованию (до окончания начальной школы) и обязанности по обучению (до 18 лет). Основным законом, гарантирующим всем детям бесплатный доступ к образованию в Польше, является Конституция Республики Польша и Конвенция о правах ребенка.

Образование в Кракове – подробная информация здесь [PDF]

 

ODDZIAŁY PRZYGOTOWAWCZE

PL

1. Dla kogo?
Organ prowadzący szkołę może zorganizować oddział przygotowawczy w szkole zarówno dla osób niebędących obywatelami polskimi jaki dla osób będących obywatelami polskimi, podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki.

2. Jak jest zorganizowany taki oddział?
- oddział jest organizowany dla maksymalnie 15 uczniów, którzy zostali wybrani przez zespół kwalifikujący powołany przez dyrektora szkoły. W skład zespołu wchodzi dwóch nauczycieli oraz pedagog i psycholog. Okres nauki w takim oddziale trwa do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym, w którym uczeń został zakwalifikowany. Okres ten w zależności od postępów w nauce i potrzeb edukacyjnych ucznia może zostać skrócony albo przedłużony, nie dłużej niż o jeden rok szkolny a decyzję tę podejmuje rada pedagogiczna na wniosek uczących ucznia nauczycieli, pedagoga lub psychologa,
- nauczanie w oddziale przygotowawczym jest dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych praz możliwości psychofizycznych uczniów,
- zajęcia edukacyjne w oddziale przygotowawczym prowadzą nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych, którzy mogą być wspomagani asystenta międzykulturowego,
- w oddziale przygotowawczym dopuszcza się organizację zajęć w klasach łączonych odpowiednio dla klas:
a) I-III szkoły podstawowej;
b) IV-VI szkoły podstawowej;
c) VII i VIII szkoły podstawowej;
d) I-II liceum ogólnokształcącego, klas I-III technikum i branżowej szkoły I stopnia;
e) III i IV liceum ogólnokształcącego i klas III-V technikum.


W przypadku przyjęcia w trakcie roku szkolnego do szkoły znacznej liczby uczniów oddział przygotowawczy może być zorganizowany także w trakcie roku szkolnego.

Do oddziału przygotowawczego, na wniosek rodzica, za zgodą organu prowadzącego szkołę, w której utworzono ten oddział, mogą uczęszczać uczniowie innej szkoły.

3. Gdzie takie oddziały są w Krakowie:
W roku 2021/2022 oddziały przygotowawcze funkcjonują w:
- Szkole Podstawowej nr 2 ul. Strzelców 5a, 31-422 Kraków – 2 oddziały,
- Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 ul. Topolowa 22, 31-506 Kraków – 1 oddział,
- Szkole Podstawowej nr 55 ul. Dobczycka 20, 30-620 Kraków – 2 oddziały,
- Szkole Podstawowej nr 85 os. Złotego Wieku 4, 31-615 Kraków – 1 oddział.

Oddziału przygotowawczego nie organizuje się w szkołach artystycznych, szkołach specjalnych, szkołach sportowych, szkołach mistrzostwa sportowego, szkołach dla dorosłych, szkołach policealnych i branżowych szkołach II stopnia.

Funkcjonowanie oddziału przygotowawczego szczegółowo opisane jest w art. 165 Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) oraz § 16 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały nauką w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U .z 2020 r. poz. 1283).

https://naszeszkoly.krakow.pl/

EN

1. For whom?
The school authority may organize a preparatory class at school both for non-Polish citizens and persons who are Polish citizens, subject to compulsory education and schooling duty, who do not know the Polish language or know it at a level insufficient to benefit from education.

2. How is such a class organized?
- the class is organized for a maximum of 15 students, who were selected by a qualifying panel appointed by the School Head. The qualifying panel consists of two teachers, a counsellor and a psychologist. The period of study in such a class lasts until the end of didactic and educational activities in the school year in which the student was qualified. This period, depending on the student's progress in learning and educational needs, may be shortened or extended by no more than one school year, and this decision is made by the pedagogical council at the request of the teachers of the student, the counsellor or the psychologist,
- the teaching programme in the preparatory class is tailored to the individual development and educational needs as well as the psychophysical abilities of the students,
- educational activities in the preparatory class are conducted by teachers of individual educational activities, who may be supported by an intercultural assistant,
- in the preparatory class, it is allowed to organize classes in a combined arrangement, respectively for the following classes:
a) Years I-III in primary schools;
b) Years IV-VI in primary schools;
c) Years VII and VIII in primary schools;
d) Years I-II in comprehensive secondary schools, Years I-III secondary technical schools and 1st degree industrial schools;
e) Years III and IV in comprehensive secondary schools and Years III-V in secondary technical schools

If a significant number of students are admitted to school during the school year, a preparatory class may also be organized during the school year.

At the request of the parent, upon the consent of the school authority where such a class has been established, students from other schools may also attend.

3. Preparatory classes in Krakow:
In 2021/2022, preparatory classes are set in:
- Primary School No. 2, ul. Strzelców 5a, 31-422 Kraków - 2 classes,
- Primary School with Integration Classes No. 3, ul. Topolowa 22, 31-506 Kraków - 1 class,
- Primary School No. 55, ul. Dobczycka 20, 30-620 Kraków - 2 classes,
- Primary School No. 85 os. Złotego Wieku 4, 31-615 Kraków - 1 class.

Preparatory classes are not organized in art schools, special schools, sports schools, sports championship schools, schools for adults, post-secondary schools and 2nd degree industrial schools.

The functioning of the preparatory department is described in detail in Art. 165 Educational law (Journal of Laws of 2021, Item 1082) and § 16 of the Regulation of the Minister of National Education of 23 August 2017 on the education of non-Polish citizens and persons who are Polish citizens and were educated in schools operating in the education systems of other countries (Journal of Laws of 2020, Item 1283).

https://naszeszkoly.krakow.pl/

 

UA

1. Для кого?
Шкільна адміністрація може організувати підготовче відділення в школі як для осіб, які не є громадянами Польщі, так і для осіб, які є польськими громадянами, які підлягають обов'язковій шкільній освіті або навчанню, які не знають польської мови або знають її на рівні, недостатньому для отримання освіти.

2. Як організовується таке відділення?
- відділення організовується не більше ніж для 15 учнів, обраних кваліфікаційною комісією, скликаною директором школи. Комісія складається з двох викладачів, педагога і психолога. Навчання в такому відділенні триває до закінчення навчальних та освітніх занять в тому навчальному році, в якому учень був направлений на навчання. Даний період навчання, в залежності від успішності учня і його освітніх потреб, може бути скорочений або продовжений не більше ніж на один навчальний рік, і це рішення приймається педагогічною радою на прохання вчителів, педагога або психолога, який навчає даного учня,
- навчання на підготовчому відділенні адаптовано до індивідуальних потреб у розвитку та освітніх потреб, а також психофізичних здібностей учнів,
- навчальні заняття на підготовчому відділенні проводять викладачі окремих навчальних предметів, яким може надавати допомогу асистент з міжкультурних зв'язків,
- у підготовчому відділенні допускається організація занять в комбінованих класах, відповідно для класів:
a) I-III початкової школи;
b) IV-VI початкової школи;
c) VII і VIII початкової школи;
d) I-II загальноосвітніх ліцеїв, I-III класів технікумів і професійних шкіл I рівня;
e) III і IV загальноосвітніх ліцеїв і III-V класів технікумів.


Якщо протягом навчального року до навчального закладу надходить значна кількість учнів, підготовче відділення може бути організовано протягом навчального року.


Підготовче відділення, за заявою батьків, за згодою органу, у віданні якого перебуває навчальний заклад, в якому було створено таке відділення, можуть відвідувати учні цього навчального закладу.

3. Де такі відділення знаходяться в Кракові:
У 2021/2022 рр. підготовчі відділення функціонують у:
- Початковій школі № 2, вул. Стшельцув 5a, 31-422 Краків – 2 відділення,
- Початковій школі з інтеграційними відділеннями № 3, вул. Топольова 22, 31-506 Краків – 1 відділення,
- Початковій школі № 55, вул. Добжицька 20, 30-620 Краків – 2 відділення,
- Початковій школі № 85, мкр. Золотого Віку 4, 31-615 Краків – 1 відділення.


Підготовче відділення не організується в художніх школах, спеціальних школах, спортивних школах, школах спортивної підготовки, школах для дорослих, училищах та професійних школах II рівня.


Функціонування підготовчого відділення докладно описано в ст. 165 Закону про освіту (Законодавчий вісник, 2021 р., поз. 1082) і § 16 Розпорядження міністра національної освіти від 23 серпня 2017 р. про освіту осіб, які не є громадянами Польщі, і осіб, які є громадянами Польщі, котрі навчалися в школах, що діють в системах освіти інших країн (Законодавчий вісник, 2020 р., поз. 1283).

https://naszeszkoly.krakow.pl/

RU

1. Для кого?
Школьная администрация может организовать подготовительное отделение в школе как для
лиц, не являющихся гражданами Польши, так и для лиц, являющихся польскими гражданами,
подлежащих обязательному школьному образованию или обучению, которые не знают
польского языка или знают его на уровне, недостаточном для получения образования.

2. Как организуется такое отделение?
- отделение организуется не более чем для 15 учащихся, выбранных квалификационной
комиссией, созванной директором школы. Комиссия состоит из двух преподавателей, педагога
и психолога. Обучение в таком отделении продолжается до окончания учебных и
образовательных занятий в том учебном году, в котором учащийся был направлен на обучение.
Данный период обучения, в зависимости от успеваемости учащегося и его образовательных
потребностей, может быть сокращен или продлен не более чем на один учебный год, и это
решение принимается педагогическим советом по просьбе учителей, педагога или психолога,
обучающего данного учащегося,
- обучение на подготовительном отделении адаптировано к индивидуальным потребностям в
развитии и образовательным потребностям, а также психофизическим способностям учащихся,
- учебные занятия на подготовительном отделении проводят преподаватели отдельных
учебных предметов, которым может оказывать помощь ассистент по межкультурным связям,
- в подготовительном отделении допускается организация занятий в комбинированных классах,
соответственно для классов:
a) I-III начальной школы;
b) IV-VI начальной школы;
c) VII и VIII начальной школы;
d) I-II общеобразовательных лицеев, I-III классов техникумов и профессиональных школ
I уровня;
e) III и IV общеобразовательных лицеев и III-V классов техникумов.

Если в течение учебного года в учебное заведение поступает значительное количество
учащихся, в течение учебного года может быть организовано подготовительное отделение.

Подготовительное отделение, по заявлению родителя, с согласия органа, в ведении которого
находится учебное заведение, в котором было создано такое отделение, могут посещать
учащиеся данного учебного заведения.

3. Где такие отделения находятся в Кракове:
В 2021/2022 подготовительные отделения функционируют в:
- Начальной школе No 2, ул. Стшельцув 5a, 31-422 Краков – 2 отделения,
- Начальной школе с интеграционными отделениями No 3 ул. Тополёва 22, 31-506 Краков – 1
отделение,
- Начальной школе No 55, ул. Добжицка 20, 30-620 Краков – 2 отделения,
- Начальной школе No 85 пос. Золотого Века 4, 31-615 Краков – 1 отделение.

Подготовительное отделение не организуется в художественных школах, специальных школах,
спортивных школах, школах спортивной подготовки, школах для взрослых, училищах и
профессиональных школах II уровня.

Функционирование подготовительного отделения подробно описано в ст. 165 Закона об
образовании (Законодательный вестник от 2021 г. поз. 1082) и § 16 расположения министра
национального образования от 23 августа 2017 г. об образовании лиц, не являющихся
гражданами Польши, и лиц, являющихся гражданами Польши, которые обучались в школах,
действующих в системах образования других стран (Законодательный вестник от 2020 г. поз.
1283).

https://naszeszkoly.krakow.pl/