górne tło

Regionalny Program Stypendialny. Jeszcze przez tydzień trwa nabór wniosków!

Po raz kolejny w ramach Regionalnego Programu Stypendialnego przyznawane są stypendia dla uzdolnionych uczniów z Małopolski. Nabór wniosków o przyznanie stypendiów trwa jeszcze tylko do 26 listopada.

Dodatkowe informacje można znaleźć w komunikacie Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa skierowanym do dyrektorów krakowskich szkół:

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych,

Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji, informuje o naborze wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2021/2022 w projekcie pn. „Regionalny Program Stypendialny” realizowanym w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu A. regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości.

Wsparciem w projekcie mogą zostać objęci uczniowie, których miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Województwa Małopolskiego lub którzy są uczniami szkół zlokalizowanych na jego obszarze.

Stypendium przyznawane jest na rok szkolny 2021/2022 (od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.) dla uczniów:

Termin i sposób składania wniosków:

  1. Dokumenty należy składać w terminie od  28.10.2021 r. do 26.11.2021 r.
  2. Dokumenty związane z naborem można wnosić:

UWAGA: Nie ma możliwości osobistego składania dokumentów na os. Teatralnym 4 w w Krakowie (Nowa Huta). Osobiste składanie dokumentów jest możliwe tylko w lokalizacjach wymienionych powyżej.

Więcej szczegółów na stronie: 2021/2022 » Małopolska (www.malopolska.pl)