górne tło

Park Kulturowy Kazimierz ze Stradomiem – konsultacje społeczne

W dniach 25 października do 19 listopada 2021r. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego planuje przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą „Park Kulturowy Kazimierz ze Stradomiem”.

Planowany park kulturowy  to kolejny po Starym Mieście i Nowej Hucie obszar, który podlegać będzie specjalnej ochronie, przewidzianej w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Ochronie zostanie poddany krajobraz kulturowy Kazimierza i Stradomia, czyli postrzegana przez ludzi przestrzeń wraz ze znajdującymi się na tym terenie charakterystycznymi zabytkami.

Kazimierz i Stradom to obszar wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, wchodzący również w skład historycznego zespołu miasta, uznanego zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za Pomnik Historii.

Kazimierz, usytuowany na południe od średniowiecznego miasta Krakowa został założony przez króla Kazimierza Wielkiego aktem z 1335 r. Jego układ przestrzenny z charakterystyczną, prostopadłą siatką ulic zachował się w znacznej części do czasów obecnych. Charakterystyczna zwarta zabudowa tej części miasta pochodzi z XVIII i XIX w. Nieodłącznymi  elementami urbanistycznymi Kazimierza są centralnie położony rynek (obecny Plac Wolnica) z renesansowym budynkiem ratusza oraz monumentalne kościoły klasztorne, pochodzące z XIV/XV w. – pw. Bożego Ciała oraz pw. św. Katarzyny. Dodatkową dominantę urbanistyczną stanowi zespół kościoła i klasztoru Paulinów „Na skałce", wzniesiony w XVIII w. Dawne miasto, a dzisiaj historyczna dzielnica Kazimierz, posiada na swym obszarze żydowskie getto, którego początki datowane są na koniec XV w., stanowiące aż do II wojny światowej znaczący ośrodek żydowskiej kultury i nauki. Fortyfikacje Kazimierza, uformowane w XIV w., wtopiły się w późniejszą zabudowę, a powstałe pomiędzy Kazimierzem a Krakowem przedmieście Stradom, stało się łącznikiem pomiędzy dwoma miastami.

Obszary tych dwóch historycznych dzielnic znajdują się na terenie najcenniejszej historycznie części Krakowa, ukształtowanej na przestrzeni wieków przez procesy dziejowe, będące konsekwencją znajdowania się w bliskości rozwijającej się, ówczesnej stolicy Rzeczypospolitej. Ponadto Kazimierz i Stradom to także historia miejsca i spuścizna związana z procesami społecznymi oraz mieszaniem się wielu kultur, w tym z materialnym i niematerialnym dziedzictwem kultury żydowskiej. Biorąc pod uwagę ww. czynniki oraz procesy globalizacyjne, zagrażające krajobrazowi kulturowemu Kazimierza i Stradomia, koniecznym jest podjęcie działań, zmierzających do objęcia tego obszaru uchwałą o utworzeniu parku kulturowego.

Wzorem już funkcjonujących parków kulturowych, uchwała o utworzeniu Parku Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem obejmie przepisy regulujące prowadzenie robót budowlanych, działalności handlowej i usługowej, funkcjonowanie ogródków gastronomicznych oraz zasady dotyczące możliwości lokalizowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych.

Konsultacje prowadzone będą na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz w związku z uchwałą Nr XIV/259/19 Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Kazimierz.

W ramach konsultacji społecznych zostały zaplanowane:

otwarte spotkania konsultacyjne, które odbędą się w Muzeum Inżynierii Miejskiej, przy ul. św. Wawrzyńca 15, (hala E), w terminach: 29 października oraz 5 i 9 listopada br., w godzinach 17.00-19.00.

debata z udziałem ekspertów w formie moderowanej dyskusji on-line, w dniu 19 listopada 2021 r. o godzinie 18:00

telefoniczne dyżury ekspertów (pod numerem telefonu 511 749 464), w terminach:

3 listopada 2021 r. w godzinach 14:00-16:00,

10 listopada 2021 r. w godzinach 9:00-11:00,

17 listopada 2021 r. w godzinach 17:00-19:00

spacer badawczy, który odbędzie się w pierwszej połowie listopada

możliwość zgłaszania uwag i wniosków za pomocą formularza konsultacyjnego, dostępnego w dniach 25 października do 14 listopada 2021 r. na stronach:

http://www.bip.krakow.pl

http://www.obywatelski.krakow.pl

http://www.parkikulturowe.krakow.pl

Tryb i harmonogram konsultacji zostanie dostosowany do aktualnych obostrzeń wynikających ze stanu epidemii Covid-19.

Z pełną treścią projektu uchwały można zapoznać się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.krakow.pl

 

Z poważaniem

Katarzyna Olesiak

Dyrektor Wydziału