górne tło

Dotyczy realizacji planów finansowych w 2021 r.

Poniżej komunikat Magdaleny Węgrockiej-Szwalec, Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji.

EK-06.3021. 77 .2021.AP                                                                                    

 

Państwo

Dyrektorzy samorządowych szkół i placówek

 

 

        W związku z analizą stopnia realizacji planów finansowych za III kwartał 2021 roku, mimo wielu monitów jakie w przeszłości były przekazywane do Państwa Dyrektorów stwierdzam, że zdecydowana większość z Państwa nie prowadzi rzetelnej analizy swoich planów finansowych, a podejmowane decyzje dotyczące dokonywania wydatków rzeczowych stoją czasami w sprzeczności z zasadą oszczędnego gospodarowania środkami finansowymi. Mimo braku zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, zdarzają się przypadki dokonywania wydatków niekoniecznych - związanych m.in.  z zakupami różnego rodzaju wyposażenia lub zlecaniem usług firmom zewnętrznym.

        Przypominam, iż zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) dyrektor szkoły lub placówki w szczególności dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki zaopiniowanym przez radę szkoły lub placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie ponadto zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) kierownik jednostki sektora finansów publicznych, jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej tej jednostki.

        Biorąc zatem pod uwagę powyższe przepisy, dyrektor szkoły dysponuje środkami określonymi w planie finansowym jednostki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie. W pierwszej kolejności w planie finansowym jednostki powinny być zabezpieczone i zaplanowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a następnie inne wydatki obligatoryjne.

        W związku z powyższym zalecam Państwu realizację planów finansowych w  roku 2021 wg poniższych wytycznych:

  1. Środki zgromadzone na wydzielonym rachunku dochodów powinny być w pierwszej kolejności przeznaczone na wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki, tj. na środki dezynfekujące, ochrony osobistej, opłaty za media, gospodarowanie odpadami itp.
  2. Należy powstrzymać się od zakupów pomocy dydaktycznych i wyposażenia jednostki, a także dokonywać jedynie takich remontów, które wynikają z zaleceń pokontrolnych, przeprowadzonych przeglądów technicznych, oraz z zawartych dotychczas umów.
  3. Wydatkowanie środków z planu finansowego jednostki powinno odbywać się z uwzględnieniem obligatoryjnych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, takich jak wpłaty do ZUS czy składki na Fundusz Pracy.
  4. W ramach planów finansowych jednostek mogą być realizowane wyłącznie niezbędne wydatki, takie jak np.media, opłaty czynszowe czy wyżywienie.

        Polecam przeanalizować plan finansowy w zakresie wydatków statutowych i dokonać ich zmniejszenia we wszystkich możliwych paragrafach. W tym celu proszę o złożenie wniosków Z-6 zmniejszających ww. wydatki w terminie do 4 listopada 2021 r.

        Ponadto przypominam, że:

 

Z poważaniem,

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Magdalena Węgrocka-Szwalec