górne tło

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą rozpoczęło działalność

Kraków jest jedynym miastem Małopolski, które zostało wyłonione przez Ośrodek Rozwoju Edukacji do tworzenia w nim Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą. Jeszcze w okresie wakacji pracownicy SCWEW rozpoczęli działalność.

Jedną z pierwszych inicjatyw organizowanych w ramach pilotażowego przedsięwzięcia były spotkania z dyrektorami szkół i przedszkoli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych, w trakcie których został przedstawiony harmonogram prac realizowanych w ciągu najbliższych dwóch lat w ramach projektu. Rozmawiano także na temat oczekiwań dyrektorów i nauczycieli z krakowskich jednostek co do nowopowstałego Centrum oraz działań, które powinny zostać podjęte w pierwszej kolejności.

Lider SCWEW podpisał deklarację współpracy z dyrektorami krakowskich poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP nr 1, PPP nr 2 i PPP nr 4) oraz z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Dyrektor MCDN podpisując deklarację współpracy zapewnił o pomocy w zakresie realizacji potrzeb szkoleniowych oraz utworzenia sieci współpracy i wsparcia dla nauczycieli.

We wrześniu odbyły się natomiast spotkania z radami pedagogicznymi przedszkola i szkół objętych wsparciem w celu zapoznania nauczycieli z projektem i przeprowadzenia diagnozy potrzeb szkoleniowych, klimatu sprzyjającego tworzeniu warunków do nauki dla uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych oraz potrzeb w zakresie działań SCWEW. Zostały także przeprowadzone pierwsze konsultacje eksperckie w wybranych placówkach.

Przypomnijmy, że Centrum będzie realizować działania w zakresie wspierania nauczycieli w pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. Pierwszym etapem prac jest jednak szczegółowa diagnoza potrzeb poszczególnych szkół, w tym indywidualne konsultacje dla dyrektorów. W ramach prac Centrum nauczyciele i specjaliści będą mogli korzystać ze wsparcia specjalistycznego, superwizji, zajęć modelowych i innych metod wsparcia. Dzięki dofinansowaniu będzie mógł również zostać zakupiony profesjonalny sprzęt oraz pomoce dydaktyczne potrzebne do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Tworzenie SCWEW powierzono Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu pn. "Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych" w Krakowie – placówce obejmującej całościowym oddziaływaniem terapeutyczno-edukacyjnym uczniów z autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.  Działania w Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą będą realizowane przez kadrę specjalistów przygotowaną do pracy z uczniami z różnymi rodzajami niepełnosprawności, którzy będą wspomagani przez zewnętrznych ekspertów z poszczególnych dziedzin. Przy realizacji projektu placówka będzie współpracować z pięcioma samorządowymi przedszkolami i szkołami – Samorządowym Przedszkolem nr 9,  Szkołą Podstawową nr 58,  Szkołą Podstawową nr 104, XXXI Liceum Ogólnokształcącym oraz Technikum Elektrycznym nr 8 (wchodzącym w skład Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2).

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie www.centrum-autyzmu.pl. Niebawem uruchomiona zostanie natomiast strona www.scwewkrakow.pl, do korzystania z której już teraz serdecznie zapraszamy.

Wydział Edukacji UMK

materiały SCWEW