górne tło

Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025 - nabór wniosków na 2022 r.

Poniżej komunikat Magdaleny Węgrockiej-Szwalec, Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji.

Szanowni Państwo Dyrektorzy

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” trwa nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach realizacji programu.
Placówki wychowania przedszkolnego (przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych), szkoły i biblioteki pedagogiczne mogą składać do organów prowadzących wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na 2022 r.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-20-na-lata-2021-2026

Z Programu mogą skorzystać:
- publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych,
- publiczne i niepubliczne:
a) szkoły podstawowe,
b) szkoły ponadpodstawowe, z wyłączeniem branżowych szkół II stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych prowadzących kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej,
c) szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego,
d) publiczne i niepubliczne biblioteki pedagogiczne.

Wsparcie finansowe może być udzielone:
- w odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego na:
a) zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat,
b) realizację działań promujących czytelnictwo,
- w odniesieniu do szkół i bibliotek pedagogicznych na:
a) zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami,
b) zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek:
• zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza,
• zakup oprogramowania dla bibliotek,
• zakup czytników e­booków,
• zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia,
c) realizację działań promujących czytelnictwo.

Wysokość wsparcia finansowego wynosi:
- dla placówek wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza:
a) nie więcej niż 25 dzieci – 1 500 zł,
b) od 26 do 75 dzieci – 2 500 zł,
c) więcej niż 75 dzieci – 3 000 zł,
- dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi nie więcej niż 70, z wyjątkiem szkół polskich – 3 000 zł;
- dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi od 71 do 170, z wyjątkiem szkół polskich – 4 000 zł;
- dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi więcej niż 170, z wyjątkiem szkół polskich – 12 000 zł;
- dla bibliotek pedagogicznych – 3 000 zł;

WYTYCZNE ORGANU PROWADZĄCEGO:

  1. Dyrektorzy ww. typów placówek, którzy chcą otrzymać wsparcie finansowe na 2022r. składają w terminie do 31 października br., do godziny 15:30 poprawnie wypełniony wniosek w 2 egzemplarzach wraz za załączonym oświadczeniem.
  2. Oryginały wniosków (2 egzemplarze) proszę złożyć do Wydziału Edukacji w Krakowie ul. Stachowicza 18  Referat Finansów i Projektów Oświatowych.
  3. Wniosek złożony po terminie, wypełniony niepoprawnie lub niepełny, nie będzie uwzględniony w zbiorczym wniosku organu prowadzącego.

 

Uwaga:

1/  W przypadku Zespołów Szkół w programie może uczestniczyć tylko jedna szkoła np. Technikum nr…. w Zespole Szkół nr…. i  tak należy wpisać we wniosku podając dane i liczbę uczniów technikum (wybranej szkoły) a nie całego Zespołu Szkół

2/ Szkoły prowadzące Oddziały przedszkolne mogą złożyć do Organu prowadzącego 2 wnioski dla szkoły i przedszkola z podaniem odpowiednio we wniosku danych i liczby uczniów szkoły a w drugim wniosku dane przedszkola.

3. Należy pamiętać, że w przypadku szkół wnioskujących o zakup  książek - nowości wydawniczych jak również na zakup nowych elementów wyposażenia w bibliotekach szkolnych /realizację działań promujących czytelnictwo 50% kwoty wsparcia finansowego wnioskowanego przez szkołę musi zostać przeznaczone na zakup książek dla ten szkoły.

4. Proszę pamiętać ze kwoty wsparcia podane w Rozporządzeniu stanowią 80% zadania przykładowo dla kwoty wsparcia 4 000 zł   wkład własny wyniesie 1 000 zł  (20% wnoszony przez organ prowadzący) a całość zadania (maksymalna kwota o którą można wnioskować) to 5 000 zł.

Wydziału Edukacji nie będzie informować o błędach i brakach
w przesłanych wnioskach.

W związku z powyższym  przed rozpoczęciem przygotowania wniosku  bardzo proszę o dokładne zapoznanie się z treścią rozporządzenia celem zapoznania się z zasadami programu jak i obowiązkami szkół związanymi z jego realizacją oraz poprawne wypełnienie wniosku zgodnie z treścią rozporządzenia jak również wytycznymi wydziału oraz złożenie wniosku w terminie.

W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt z  pracownikiem Wydziału Edukacji Anną Czelińską-Rogóż tel. 12 616 5109.

 

Z poważaniem,

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Magdalena Węgrocka-Szwalec

 

Wniosek dyrektora szkoły zamieszczony jest pod poniższym linkiem w komunikacie nabór wniosków na 2022r:

https://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=Narodowy_Program_Rozwoju_Czytelnictwa 

 

Oświadczenie dyrektora szkoły