górne tło

Znamy wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Uczniowie poznali wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych – w sumie do krakowskich szkół samorządowych zakwalifikowano ponad 7500 kandydatów. Na uczniów, którzy nie zostali przyjęci do żadnej ze szkół, w rekrutacji uzupełniającej czeka co najmniej 1500 miejsc w liceach, technikach i szkołach branżowych prowadzonych przez Miasto Kraków.

- Miasto Kraków w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 dysponowało 9069 miejscami w samorządowych szkołach ponadpodstawowych. Zakwalifikowano do nich 7537 kandydatów – 4511 do liceów, 2665 do techników i 361 do szkół branżowych. Oznacza to, że na uczniów wciąż czeka ponad 1500 wolnych miejsc we wszystkich typach szkół  – informuje Dariusz Domajewski, Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji UMK i jak dodaje, w liceach do dyspozycji pozostają 123 wolne miejsca, w technikach – 870, a w szkołach branżowych – 539. - Wspomniane liczby dotyczą tylko szkół prowadzonych przez miejski samorząd, a ofertę uzupełniają także szkoły niesamorządowe, z których oferty mogą także korzystać uczniowie z Krakowa oraz okolic – dodaje Domajewski.

W tym roku, kandydaci najchętniej aplikowali do klas w liceach ogólnokształcących nr X (klasy z rozszerzonym j. polskim, biologią i j. angielskim oraz matematyką, geografią i j. angielskim), nr VII (matematyka, geografia, j. angielski), nr VIII (matematyka, informatyka, j. angielski), nr IV (matematyka, geografia, j. angielski) oraz nr XLII (matematyka, informatyka, j. angielski).

W przypadku techników niezmiennie największym zainteresowaniem cieszyło się Technikum Łączności (specjalność technik-programista), a także Technikum Elektryczno-Elektroniczne nr 7 w Zespole Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie oraz Technikum Energetyczno-Elektronicznego nr 9 w Zespole Szkół Energetycznych (w obu przypadkach specjalności technik-informatyk).

Co dalej w przypadku zakwalifikowanych uczniów?
 

Od 23 lipca do 30 lipca zakwalifikowani uczniowie mogą potwierdzać wolę przyjęcia do szkoły. W szkole, do której kandydat został przyjęty, można to zrobić, składając oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały wcześniej złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

Warto pamiętać, że w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe należy również złożyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednie orzeczenia:

Dotyczy to nauki zawodów, w których podstawa programowa kształcenia w zawodzie przewiduje uzyskanie umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E). Skierowania na badanie lekarskie są wydawane do 26 lipca przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, o przyjęcie do których ubiega się kandydat.

W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły do kolejnego piątku, 30 lipca, do godz. 15.00. Należy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w formie papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie należy złożyć dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września. Niewywiązanie się z tego obowiązku będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego kandydat został przyjęty.

Co zrobić, jeśli kandydat nie zakwalifikował się do żadnej szkoły?
 

- Uczniowie ubiegający się o przyjęcie do szkół prowadzonych przez Miasto Kraków, tak samo jak w latach poprzednich, mogli we wniosku rekrutacyjnym wskazać dowolną liczbę szkół oraz dowolną liczbę grup rekrutacyjnych, zwiększając tym samym swoją szansę na zakwalifikowanie. Mimo to 1594 kandydatów biorących udział w rekrutacji nie zakwalifikowało się do żadnej z samorządowych szkół. Wynika to przede wszystkim ze złożenia podań wyłącznie do szkół, w których próg punktowy był zdecydowanie wyższy, niż wyniki niezakwalifikowanego kandydata – mówi Dariusz Domajewski i jak dodaje, tegoroczny rekordzista złożył podania do aż 108 grup rekrutacyjnych.

Uczniowie, którzy nie zostali zakwalifikowani do żadnej ze szkół wciąż mają jednak szansę na przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. 2 sierpnia o godz. 10.00 zostaną ogłoszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół. Wówczas też, na stronie systemu rekrutacyjnego Omikron zostanie opublikowana informacja o szkołach, w których nadal pozostają wolne miejsca. W szkołach tych będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca. Podania, wraz z kopiami świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeniami o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz ewentualnie dodatkowymi dokumentami, należy składać bezpośrednio w szkołach prowadzących rekrutacje uzupełniającą.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonej rekrutacji oraz jej harmonogramu można znaleźć na stronie www.krakow.e-omikron.pl