górne tło

„Posiłek w szkole i w domu” moduł 3 – nabór wniosków 2021

Poniżej pismo Magdaleny Węgrockiej-Szwalec, Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji skierowane do Dyrektorów samorządowych szkół podstawowych.

EK-06.3021.20.2021.MW 

 

Szanowni Państwo  Dyrektorzy

Samorządowych Szkół Podstawowych

 

 

        Rusza nabór do rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”  moduł 3. W tegorocznej edycji szkoły mogą składać wniosek dotyczący wyłącznie adaptacji, poprawy standardu i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

 

W przypadku adaptacji jadalni:

-  wsparcie finansowe wynosi maksymalnie  25.000,00 zł,

- wymagany wkład własny organu prowadzącego  6.250,00 zł

(łącznie 31.250,00 zł).

 

Wkład finansowy jest zapewniany przez Gminę Miejską Kraków.

 

        Zakres realizacji Programu reguluje Uchwała nr 140/2018 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (…).

 

         Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentami. Zawarte są w nich informacje o warunkach, które musi spełnić szkoła, by wziąć udział w Programie oraz wymaganiach technicznych dotyczących kupowanego doposażenia. Zawierają również sposób oceny formalnej i merytorycznej dokonywanej przez zespół powołany przez wojewodę do oceny wniosków organu prowadzącego.

 

        Wniosek o udział w Programie należy złożyć w Wydziale Edukacji UMK, ul. Stachowicza 18, w nieprzekraczalnym  terminie do 15 kwietnia 2021 r.formie papierowej, z pieczęcią i podpisem dyrektora szkoły lub osoby upoważnionej, oraz  w wersji elektronicznej edytowalnej na adres: finanse.ek@um.krakow.pl

         Osoba do kontaktu: Anna Czelińska- Rogóż, numer telefonu 12 616 5109

 

        Do wniosków należy dołączyć oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkami szkoły, wymienionymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 5 lutego 2019 r.

 

Wypełnianie wniosku – wskazówki:

1. Należy wypełnić wszystkie rubryki w części teleadresowej wniosku;

2. Wnioskuje szkoła podstawowa  (w Zespole Szkół, ZSP, SOSW itp.)

3. Wniosek należy wypełniać zgodnie z instrukcjami w przypisach;

4. Opisy w pkt. 4 i 5 powinny być zwięzłe;

5. W pkt. 7- kolumnę „wkład rzeczowy własny” należy pozostawić pustą.

6. W pkt. 8 - kwota wsparcia finansowego to kwota wnioskowana z dotacji rządowej, czyli maksymalnie 25 000  zł w przypadku modernizacji samej jadalni;

7. W pkt. 9 należy wpisać: brak wkładu rzeczowego.

 

Podstawy prawne:

1) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (…).

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000267/O/D20190267.pdf

2) uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20180001007/O/M20181007.pdf

 

Z poważaniem,

Z-CA DYREKTORA WYDZIAŁU

Magdalena Węgrocka-Szwalec

 

Formularze:

1) wniosek dyrektora szkoły;

2) oświadczenie dyrektora szkoły.