górne tło

Kolejne ambitne projekty czekają. Krakowskie szkoły i placówki z akredytacjami programu Erasmus+

Program Erasmus+ od wielu lat umożliwia uczniom i nauczycielom z Krakowa udział w wartościowych projektach edukacyjnych, w tym w międzynarodowych wymianach, szkoleniach i stażach zwiększających kompetencje. Do pięciu krakowskich szkół i placówek trafiły właśnie akredytacje przyznane przez Narodową Agencję Programu Erasmus+.

Przyznanie akredytacji to nie tylko ogromne wyróżnienie i  docenienie dotychczasowych działań, ale przede wszystkim – gwarancja otrzymywania środków finansowych na kolejne ambitne inicjatywy związane z mobilnością uczniów i pracowników, realizowane w ramach programu na lata 2021-2027.

Proces przyznawania akredytacji jest pierwszym działaniem uruchomionym przez Komisję Europejską, mającym na celu ułatwienie składania wniosków o dofinansowanie w unijnym programie Erasmus+ na lata 2021-2027. Dzięki temu krakowskie jednostki oświatowe będą mogły nadal realizować projekty we współpracy z partnerami z całej Europy i tym samym kontynuować innowacyjne działania na rzecz edukacji.

Wyższe kwalifikacje i poznawanie dobrych praktyk

Akredytacje trafiły do krakowskich szkół i placówek w dwóch kategoriach: „edukacja szkolna” oraz „kształcenie i szkolenia zawodowe”. W pierwszej z nich, proces akredytacji pomyślnie przeszły trzy krakowskie jednostki oświatowe: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4 oraz Zespół Szkół Elektrycznych nr 1.

Jak mówi Maria Kromka, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących, w placówce już od ośmiu lat są realizowane różnego rodzaju projekty w ramach programu Erasmus+. Choć początkowo nauczyciele obawiali się udziału i tego, czy ich wiedza i umiejętności nie odbiegają zanadto od partnerów europejskich, szybko okazało się, że ich obawy były zupełnie niepotrzebne.

– W ramach współpracy z instytucjami z całej Europy przekonaliśmy się, że niejednokrotnie sami jesteśmy wzorem do naśladowania dla partnerów zagranicznych w zakresie edukacji osób z dysfunkcją słuchu – mówi Maria Kromka i jak dodaje, od 2013 r. placówka zrealizowała w ramach programu Erasmus+ ok. 20 projektów. Były one organizowane we współpracy z  partnerami z niemal całej Europy. Co więcej, projekty krakowskiej placówki były także nagradzane prestiżowymi wyróżnieniami, w tym nominacją do nagrody EDUinspiracje 2016 za projekt „Teaching English DeafStudents”.

Do tej pory, uczniowie placówki kształcącej niesłyszącą i słabosłyszącą młodzież z Krakowa oraz innych miast Małopolski, brali udział zarówno w projektach związanych z kierunkiem kształcenia, jak również tych dotyczących aktywizacji osób z niepełnosprawnościami w zdobywaniu wykształcenia oraz poszukiwaniu pracy, a także mobilnościach mających na celu wymianę kulturową. Wśród zrealizowanych działań należy wymienić nie tylko szereg zagranicznych praktyk, szkoleń i spotkań, ale także opracowanie konkretnych materiałów, które mogą być przydatne również dla innych placówek. – Bazując na naszych międzynarodowych doświadczeniach, przygotowaliśmy na przykład narzędzia dotyczące doradztwa zawodowego dostosowane do wymagań osób niesłyszących. Wśród nich można wymienić chociażby przewodnik filmowy „Migaj dalej w Europie” opracowany w oparciu o ujednolicony scenariusz w  językach migowych poszczególnych krajów Europy. Powstała też „Broszura dla doradcy zawodowego osób niesłyszących” w języku angielskim oraz w językach krajów partnerskich, która jest przydatnym vademecum z propozycjami zajęć o charakterze indywidualnym lub grupowym, którym posłużyć się mogą specjaliści z zakresu doradztwa zawodowego pracujący w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych centrach poradnictwa w wielu krajach Europy – mówi Maria Kromka.

Uczniowie i nauczyciele placówki mającej swoją siedzibę przy ul. Grochowej 19, w ostatnich latach podnosili też swoje kompetencje z  języka angielskiego, co ułatwia im samodzielne poruszanie się po państwach Unii Europejskiej i europejskim rynku pracy. Pomogły w tym chociażby kursy językowe, które były realizowane w takich krajach jak Wielka Brytania, Niemcy, Cypr czy Malta. Dzięki temu od kilku lat lepiej przebiega również współpraca z partnerami zagranicznymi, w tym kilkunastoma członkami międzynarodowej sieci HIPEN zrzeszającej profesjonalistów pracujących z osobami niesłyszącymi oraz niemieckimi ośrodkami dla niesłyszących w Lipsku i Frankenthal.

Szkolnictwo zawodowe – jeszcze bardziej innowacyjne

Oprócz akredytacji przyznanych w kategorii „edukacja szkolna”, zostały one przyznane również w kategorii „kształcenie i szkolenia zawodowe”. Otrzymały je Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1, Zespół Szkół Mechanicznych nr 3 oraz wcześniej już wspomniany Zespół Szkół Elektrycznych nr 1, akredytowany aż w dwóch kategoriach. Dzięki temu dwie krakowskie szkoły prowadzące kształcenie zawodowe będą mogły realizować projekty mające na celu wzmacnianie jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego,  zarówno w wymiarze indywidualnym – poprzez realizację mobilności, jak i w wymiarze instytucjonalnym – wdrażając innowacyjne rozwiązania edukacyjne w  szkole.

Jak mówi Andrzej Matyja, dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1, kierowana przez niego szkoła w ostatnich siedmiu latach była beneficjentem środków unijnych w aż ośmiu projektach realizowanych w ramach programu Erasmus +. Sześć z nich było skierowanych do młodzieży, która między innymi w ramach miesięcznych praktyk zagranicznych zdobywała doświadczenie zawodowe w  takich krajach jak Hiszpania, Niemcy czy Wielka Brytania. Dwa projekty pozwoliły natomiast nauczycielom na odbycie zagranicznych staży. To jednak tylko niektóre ze zrealizowanych do tej pory działań. - Dzięki realizacji projektów nauczyciele i uczniowie kompleksowo wzmocnili swoje kompetencje zawodowe oraz kompetencje kluczowe związane między innymi ze znajomością języków obcych ale także świadomością kulturalną, społeczną czy obywatelską – mówi dyrektor popularnego „Elektryka” i jak dodaje, w sumie na realizację wspomnianych projektów szkoła pozyskała środki w wysokości ponad 3,2 mln zł.

Dzięki przyznanym akredytacjom już teraz wiadomo, że kolejne ambitne projekty w krakowskich szkołach będą mogły być realizowane. Skorzystają z tego zarówno uczniowie, jak i nauczyciele oraz pracownicy. Dodatkowe informacje dotyczące przyznanych akredytacji można znaleźć na stronie erasmusplus.org.pl