górne tło

Średnie wynagrodzenia nauczycieli w 2020 roku

Poniżej pismo Magdaleny Węgrockiej-Szwalec, Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji skierowane do Dyrektorów szkół i placówek prowadzących samodzielną obsługę finansowo-księgową oraz Dyrektora MCOO

EK-06. 3021.2.2021.MS

 

Dyrektorzy

Szkół i Placówek

prowadzących samodzielną obsługę  finansowo – księgową

 

Dyrektor

Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

 

 

         W związku z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karty Nauczyciela proszę o przeprowadzenie analizy faktycznie poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach/placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 (datą graniczną przy generacji raportu powinien być 2020-12-31). Tabele stanowiące raport wygenerowany ze Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą (instrukcja generowania raportu znajduje się na Forum Wiedzy ZSZO/Moduł Kadry/Ważne ogłoszenia – obszar Płace), podpisane przez Dyrektora szkoły/placówki i osobę sporządzającą należy złożyć w Wydziale Edukacji w nieprzekraczalnym terminie do 7 stycznia 2021 roku (WYJĄTEK: szkoły/placówki obsługiwane przez MCOO).

 

         Szkoły/placówki obsługiwane przez Miejskie Centrum Obsługi Oświaty, przedkładają wygenerowane ze Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą, wydrukowane i podpisane przez osobę, która wygenerowała powyższy raport oraz dyrektora placówki tabele do MCOO, w terminie do 7 stycznia 2021 roku.

 

         Miejskie Centrum Obsługi Oświaty sprawdza przedłożone tabele pod kątem formalno-rachunkowym oraz zgodności z raportem generowanym na bieżąco w ZSZO.

         Po zweryfikowaniu zestawienia pracownik MCOO obsługujący daną szkołę/placówkę umieszcza swój podpis na zestawieniu, przekazuje do podpisu Głównego Księgowego MCOO.

         MCOO przesyła dokumenty do Wydziału Edukacji w terminie do 8 stycznia 2021 roku.

 

         Wydział Edukacji po zweryfikowaniu poprawności raportów w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Oświatą sporządzi z systemu raport zbiorczy ze średnich wynagrodzeń nauczycieli w Gminie Miejskiej Kraków.

 

Z poważaniem,

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Magdalena Węgrocka-Szwalec