górne tło

Projekty planów finansowych na rok 2021

Poniżej pismo Magdaleny Węgrockiej-Szwalec, Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji skierowane do Dyrektorów samorządowych szkół i placówek oraz Dyrektora MCOO

EK-06.3021. 124 .2020.AP                            

Szanowni Państwo

Dyrektorzy

Samorządowych szkół i placówek

Dyrektor

Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

 

 

                W nawiązaniu do pism Wydziału Budżetu Miasta dotyczących projektu budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 przyjętego i przekazanego pod obrady Rady Miasta Krakowa Zarządzeniem Nr 2936/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 listopada 2020 roku, proszę o przygotowanie projektów planów finansowych na drukach:

zgodnie z Zarządzeniem Nr 1708/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12.07.2019 r. w sprawie sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa oraz planowania i realizacji budżetu Miasta Krakowa oraz przekazanie ich w dwóch egzemplarzach do Wydziału Edukacji ul. Stachowicza 18 w nieprzekraczalnym terminie do 7 grudnia 2020 roku.

 Uwaga!

Placówki obsługiwane przez Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie składają ww. projekty planów w terminie uzgodnionym z Centrum, a Centrum składa do Wydziału Edukacji w terminie do 11 grudnia 2020 roku. 

 Podczas wypełniania ww. formularzy należy:

                Przygotowując projekt planu finansowego, a później w konsekwencji plan finansowy szkoły na rok 2021 zaplanować m.in. wydatki związane z:

                Jednocześnie przypominam, iż, szkoła lub placówka działa na podstawie zatwierdzonego planu finansowego, który jest częścią budżetu jednostki samorządu terytorialnego, będącej organem prowadzącym tą szkołę lub placówkę. Sposób opracowywania planu finansowego określają przepisy ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych oraz akty wykonawcze do tej ustawy.

                Z uwagi na powyższe, przepisy ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe, zawierają w tej materii bardzo nieliczne regulacje. Odnoszą się one do zasad udziału organów szkoły lub placówki w procesie tworzenia planu finansowego, zakładając czynny udział tych organów. Zgodnie z art. 80 ust. 2 pkt 2 ustawy, rada szkoły lub placówki opiniuje projekt planu finansowego szkoły lub placówki. W razie braku rady szkoły – zadania te wykonuje – zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy – rada pedagogiczna.

                Ustawodawca gwarantuje również prawo rady rodziców w opiniowaniu planu finansowego. Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 3 ustawy, rada rodziców opiniuje projekt planu finansowego.

                Ponadto przypominamy, iż zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) dyrektor szkoły lub placówki w szczególności dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki zaopiniowanym przez radę szkoły lub placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie ponadto zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) kierownik jednostki sektora finansów publicznych, jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej tej jednostki.

                 Biorąc zatem pod uwagę powyższe przepisy, dyrektor szkoły dysponuje środkami określonymi w planie finansowym jednostki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie. W pierwszej kolejności w planie finansowym jednostki powinny być zabezpieczone i zaplanowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a następnie inne wydatki obligatoryjne.

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Magdalena Węgrocka-Szwalec