górne tło

Zaproszenie do udziału w szkoleniu z zakresu zamówień publicznych

21 października 2020 r. odbędzie się szkolenie online skierowane do dyrektorów samorządowych szkół i placówek. Zaproszenie w załączeniu.

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

zapraszam do udziału w szkoleniu online pt. „Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych w jednostkach oświatowych według nowej ustawy” , które odbędzie 21.10.2020 r., godz. 9:00-14:00.

Zajęcia poprowadzi: dr hab. Ryszard Szostak – doświadczony i ceniony wykładowca, wysokiej klasy specjalista z zakresu zamówień publicznych, autor licznych publikacji oraz opinii prawnych, ekspert komisji sejmowej, stały współpracownik firmy.

Program szkolenia:

 1. Informacje ogólne, projektowane zmiany w nowym prawie zamówień publicznych.
 2. Przygotowanie do wdrożenia nowych rozwiązań prawnych w systemie oświaty.
 3. Elektronizacja zamówień małej wartości.
 4. Planowanie i szacowanie zamówień publicznych oświacie w 2021 r.
 5. Status zamówień drobnej wartości (bagatelnych) od 1 stycznia 2021 r.
 6. Status zamówień tzw. podprogowych, nowe procedury ich udzielania.
 7. Przebieg przetargu nieograniczonego w nowym ujęciu oraz pozostałych trybów udzielania zamówień.
 8. Zasady opisu przedmiotu zamówienia i metody szacowania jego wartości.
 9. Konstruowanie specyfikacji warunków zamówienia w świetle nowych przepisów na zamówienia w oświacie.
 10. Konstruowanie projektu umowy finalnej.
 11. Obligatoryjne oraz fakultatywne podstawy wykluczenia wykonawcy z ubiegania się o zamówienie publiczne.
 12. Podstawy odrzucenia oferty.
 13. Wartościująca ocena ofert na podstawie uprzednio zastrzeżonych kryteriów.
 14. Konsekwencje wyboru oferty najkorzystniejszej.
 15. Podstawowe zasady wykonywania umów o zamówienia publiczne, dochodzenie roszczeń.
 16. Odbiór przedmiotu zamówienia i jego rozliczenie - odpowiedzialność wykonawcy za wady świadczenia.
 17. Nadzór nad realizacją zamówienia publicznego i jego podstawowe elementy
 18. Pozostałe kwestie, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości.

 

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.

Szkolenie odbędzie się w formie on-line dla grupy maks. 40 osobowej po uprzedniej rekrutacji, za którą odpowiada podmiot szkolący. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

W danym szkoleniu uczestniczyć może wyłącznie jedna osoba z danej szkoły/placówki, tj. dyrektor szkoły/placówki lub w przypadku jego nieobecności – jeden oddelegowany w jego zastępstwie pracownik szkoły/placówki. O tym, czy zostali Państwo zakwalifikowani na szkolenie, poinformują drogą elektroniczną koordynatorzy z ramienia firmy Taxus Centrum Szkoleń oraz przesłany zostanie link do platformy, na której odbędzie się szkolenie wraz z instrukcją logowania.

Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres e-mail: kursy@taxus.edu.pl

 

Załączniki:

 

Z wyrazami szacunku,

 

Magdalena Węgrocka - Szwalec

Zastępca Dyrektora

Wydziału Edukacji