górne tło

Informacja o realizacji planów finansowych jednostek samorządowej oświaty

Poniżej pismo Magdaleny Węgrockiej-Szwalec, Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji, dotyczące realizacji planów finansowych jednostek samorządowej oświaty.

Dyrektorzy

Samorządowych szkół i placówek oświatowych

 

Dyrektor

Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

 

Informuję, że 20 lutego 2020 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 278), w której określono kwoty do naliczenia ZFŚS w 2020 r.:

- do ustalenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela, stosuje się kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2018 r., tj. 2.752,92 zł.

- do ustalenia wysokości odpisu dla pozostałych zatrudnionych przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, o którym mowa w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1352 z późn. zm.), należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, tj. 4.134,02 zł.

W związku z powyższym proszę o dostosowanie planów finansowych jednostki do ww. przepisów.

Jednocześnie informuję, że w 2020 r. plany finansowe nie będą zwiększane.

 

Z poważaniem,

 

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Magdalena Węgrocka-Szwalec