górne tło

Komunikat dla niesamorządowych przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

30 stycznia 2018 r. została przekazana dotacja dla niesamorządowych placówek wychowania przedszkolnego w wysokości 7 640 330,86 zł. Podstawowa kwota dotacji została wyliczona zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) oraz na podstawie wskaźników procentowych określonych w tej ustawie.

 

Kwoty dotacji wypłacone za styczeń 2018 r.:

przedszkole publiczne (wg ustawowego wskaźnika - 100%)

693,74 zł

przedszkole niepubliczne (wg ustawowego wskaźnika - 75%)

520,31 zł

punkt przedszkolny publiczny (wg ustawowego wskaźnika - 50%)

346,87 zł

punkt przedszkolny niepubliczny (wg ustawowego wskaźnika - 40%)

277,50 zł

oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej (wg ustawowego wskaźnika - 100%)

406,09 zł

oddział przedszkolny w niepublicznej szkole podstawowej (wg ustawowego wskaźnika - 75%)

304,57 zł

 

5 lutego 2018 r. na podstawie zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji wyrównano dotacje należne za styczeń 2018 r. dla ww. placówek w wysokości 1 761 676,96 zł

Kwotowe wyrównanie dotacji za styczeń 2018 r. wypłacone 5 lutego:

przedszkole publiczne (wg ustawowego wskaźnika - 100% i zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji)

160,33 zł

przedszkole niepubliczne (wg ustawowego wskaźnika - 75% i zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji)

120,24zł

punkt przedszkolny publiczny (wg ustawowego wskaźnika - 50% i zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji )

80,17 zł

punkt przedszkolny niepubliczny (wg ustawowego wskaźnika - 40% i zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji )

64,13 zł

oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej (wg ustawowego wskaźnika - 100% i zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji)

67,87 zł

oddział przedszkolny w niepublicznej szkole podstawowej (wg ustawowego wskaźnika - 75% i zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji)

50,90 zł

 

Ponadto po wejściu w życie uchwały nr XCIII/2434/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na otrzymywanie przez publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz inne formy wychowania przedszkolnego, prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków, dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. Woj. Małop. z 2018 r. poz. 929) na konta bankowe ww. placówek zostanie przekazane kolejne wyrównanie dotacji należnej za styczeń 2018 r. do wysokości wskaźników określonych w uchwale.

19 lutego 2018 r. placówki otrzymają kolejne wyrównanie do dotacji styczniowej na dziecko wg poniższej tabeli.

przedszkole publiczne (do wskaźnika - 115%)

128,11 zł

przedszkole niepubliczne (do wskaźnika - 80%)

42,71 zł

punkt przedszkolny publiczny (do wskaźnika - 60%)

85,40 zł

punkt przedszkolny niepubliczny (do wskaźnika - 60%)

170,81 zł

oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej (do wskaźnika - 115%)

71,09 zł

oddział przedszkolny w niepublicznej szkole podstawowej (do wskaźnika - 80%)

23,70 zł

 

W terminie do ostatniego dnia miesiąca lutego i marca 2018 r. ww. placówki otrzymają na dziecko następujące kwoty dotacji:

przedszkole publiczne (115%)

982,18 zł

przedszkole niepubliczne (80%)

683,26 zł

punkty przedszkolne publiczne i niepubliczne (60%)

512,44 zł

oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej (115%)

545,05 zł

oddział przedszkolny w niepublicznej szkole podstawowej (80%)

379,17 zł

 

Następnie zgodnie z ww. uchwałą począwszy od kwietnia 2018 r. do kolejnej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji publiczne przedszkola będą otrzymywały z budżetu Gminy Miejskiej Kraków dotację w wysokości 120% podstawowej dotacji dla przedszkoli publicznych, czyli 1 024,88 zł miesięcznie na każde dziecko.

Stanowi to kwotę o 100 zł wyższą niż średnioroczna miesięczna kwota dotacji w 2017 roku, która wynosiła 922 zł miesięcznie na dziecko.

dolne t�o