górne tło

WYPRAWKA SZKOLNA 2017- termin przyjmowania wniosków, druk wniosku, rozporządzenie

Dotyczy: realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”.

znak sprawy  DM.56.6.4.2017.AŚm     nr. kanc.: W-23555/17                                                                              Kraków, 02.08.2017

DYREKTORZY SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z 26 lipca 2017 r.w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U z 2017 r., poz. 1457) przedstawiam informację dotyczącą realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”. W ramach programu udzielana jest pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Udzielana pomoc dotyczy dofinansowania podręczników dla uczniów co oznacza, że nie ma możliwości pokrywania kosztów zakupu materiałów ćwiczeniowych.

  1. Uczniowie uprawnieni do otrzymania pomocy w ramach programu.

Uczniowie niepełnosprawni, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe:

uczęszczający w roku szkolnym 2017/2018 do klas II i III dotychczasowej zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klas I branżowych szkół I stopnia,  liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub do klas IV-VI ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, klas VII – IX ogólnokształcących szkół baletowych lub liceów plastycznych.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do klas II i III szkół podstawowych, klas II i III dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klas I branżowych szkół I stopnia, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przyspasabiających do pracy dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych. Zgodnie z art. 3 pkt. 24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty materiały edukacyjne to materiały zastępujące lub uzupełniające podręcznik, umożliwiające realizację programu nauczana, mające postać papierową lub elektroniczną. W szczególności są to książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne, opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia tych uczniów.

Równocześnie informuję, że ze względu na zapewnienie przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania bezpłatnych podręczników, uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczający w roku szkolnym 2017/2018 do klas II i III szkół podstawowych mogą skorzystać z pomocy w ramach „Wyprawki szkolnej” w sytuacji, gdy nie będą korzystać z bezpłatnego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

2. Miejsce i termin składania wniosków

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

Wnioski należy składać w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018 w terminie do 8 września 2017 r. W załączeniu przekazuję wzór wniosku.

3. Dokumenty, które wnioskodawca powinien dołączyć do wniosku

Do wniosku wnioskodawca załącza kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną. Powyższy dokument potwierdza, że osoba kwalifikuje się do uzyskania pomocy w ramach programu.

Zgodnie z art. 312 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (…), wydane przed dniem 1 września 2017 r., zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane, z zastrzeżeniem, że orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przed dniem 1 września 2017 r. na okres:

1) I etapu edukacyjnego – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie IV szkoły podstawowej;

2) II etapu edukacyjnego – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w szkole podstawowej.

4.  Wysokość pomocy w ramach programu

Wysokość planowanego dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna” jest uzależniona od: typu szkoły, do której uczęszczają uczniowie oraz rodzaju niepełnosprawności ucznia.

Zgodnie z § 3 rozporządzenia maksymalna wysokość pomocy w ramach „Wyprawki szkolnej” w 2017 r. wynosi odpowiednio:

 

Uczniowie uprawnieni do otrzymania pomocy Maksymalna wysokość pomocy

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna  w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas II i III szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

do kwoty 175 zł

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna  w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy II i III dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowych szkół I stopnia, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy

do kwoty 225 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem,  w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy II i III dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowych szkół I stopnia

do kwoty 390 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do liceum ogólnokształcącego, technikum, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego

do kwoty 445 zł

 

 

5. Sposób rozliczenia wydatków ponoszonych na zakup podręczników

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną niepełnosprawnością jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również zakup materiałów edukacyjnych, jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych ( w załączeniu wzór oświadczenia o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych).

Natomiast w przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów podstawą refundacji poniesionych kosztów za zakup podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną niepełnosprawnością jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również zakup materiałów edukacyjnych jest przedłożone przez podmiot dokonujący zakupu potwierdzenie, zawierające: imię i nazwisko ucznia, klasę, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby dokonującej zakupu. Potwierdzenie jest wystawiane na podstawie posiadanej przez podmiot zakupujący faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki lub materiały edukacyjne (w załączeniu wzór potwierdzenia o zakupie grupowym podręczników lub materiałów edukacyjnych).

Jednocześnie informuję, że dowody zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych nie muszą być przedłożone przez wnioskodawcę z chwilą składania wniosku w szkole, jednakże muszą być dostarczone w terminie umożliwiającym określenie wysokość kwoty pomocy przeznaczonej do wypłaty.

6.  Działania, które powinny zostać podjęte przez szkoły po przyjęciu i zweryfikowaniu wniosków.

Po zgromadzeniu i rozpatrzeniu wniosków proszę o sporządzenie listy uczniów uprawnionych do ww. pomocy (załącznik nr 1) oraz tabeli dotyczącej łącznej liczby uczniów zgłoszonych do objęcia w 2017 r. pomocą w ramach „Wyprawki szkolnej”( załącznika nr 2 ). Listę uczniów wraz z uzupełnioną tabelą należy dostarczyć w wersji papierowej do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, pokój 110a w nieprzekraczalnym terminie do 13 września 2017 r.

7. Informacje dodatkowe:

Informacja w sprawie przyznanego dofinansowania, sposobu przekazania środków oraz szczegółowych zasad dotyczących rozliczenia „Wyprawki szkolnej” zostanie umieszczona na Portalu Edukacyjnym Miasta Krakowa (http://portaledukacyjny.krakow.pl/) w późniejszym terminie.

 

Z poważaniem

Z up. Prezydenta Miasta

Dyrektor

Witold Kramarz

 

W załączeniu:

- rozporządzenie Rady Ministrów z 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U z 2017 r., poz. 1457)

- wzór wniosku dla osób ubiegających się o pomoc w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”,

- wzór listy uczniów uprawnionych do pomocy (załącznik nr 1) oraz tabeli dotyczącej łącznej liczby uczniów zgłoszonych do objęcia pomocą w ramach „Wyprawki szkolnej 2017”(załącznik nr 2),

- wzór oświadczenia o zakupie indywidualnym podręczników lub materiałów edukacyjnych,

- wzór potwierdzenia o zakupie grupowym podręczników lub materiałów edukacyjnych