górne tło

Dofinansowanie do opłat (czesnego) za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe oraz placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół i placówek

Uprzejmie informuję, że zostało opublikowane Zarządzenie nr 1506/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie przyznania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków dofinansowania w I półroczu 2017 roku do opłat (czesnego) za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe oraz placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli.

W związku z terminem dostarczania umów o dofinansowanie do Zespołu Ekonomiki Oświaty (do 15 września br.) proszę o odbieranie pism z informacją o wysokości przyznanego dofinansowania ze skrytek z Dzienników Podawczych (właściwych lokalizacji Zespołu Ekonomiki Oświaty).

 Warunkiem otrzymania ww. dofinansowania jest: 

-w przypadku nauczycieli - podpisanie z dyrektorem szkoły,

- w przypadku dyrektora szkoły - podpisanie z Dyrektorem Wydziału Edukacji

umowy o dofinansowanie opłat za studia/kurs kwalifikacyjny/inne formy nadające kwalifikacje w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Wzór umowy dostępny jest na stronie www.portaledukacyjny.krakow.pl, w zakładce „Dokumenty/Sprawy nauczycieli/Dofinansowanie do studiów/kursów kwalifikacyjnych/innych form nadających kwalifikacje – umowa.

 

Z poważaniem,

/-/ Anna Korfel – Jasińska

Dyrektor Wydziału

dolne t�o