Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konkurs Grantowy: Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” - nabór wniosków w 2021 r.

Poniżej komunikat Magdaleny Węgrockiej-Szwalec, Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji.

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy samorządowych szkół

 

Uprzejmie informuję, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło nabór wniosków w ramach konkursu grantowego: Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich
w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” realizowanego w ramach Osi V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Programu Operacyjny Polska Cyfrowa.

 

Konkurs ma na celu wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

· sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);

· ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;

· usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

 

Konkurs skierowany jest do gmin popegeerowskich. Alokacja na projekt „Granty – PPGR” wynosi 80 000 000 zł. Maksymalne dofinansowanie grantu może wynosić do 100% kosztów kwalifikowalnych.

 

Dofinansowanie w ramach grantów dla poszczególnych gmin zostanie określone jako iloczyn ilości dzieci z rodzin po PPGR i maksymalnej stawki za jednostkę komputera określoną w dokumentacji konkursowej tj. 3 500 PLN za jednostkę stacjonarną lub laptopa oraz 1 500 PLN na zakup tabletu

 

Do wydatków kwalifikowanych w ramach Grantu zalicza się wyłącznie zakup:

  • nowego sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
  • ubezpieczenia zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługi zapewniającej dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

 

Warunkiem zakwalifikowania wydatków na sprzęt jest ponadto:

  • posiadanie przez gminę oświadczenia złożonego przez opiekuna prawnego dziecka, stanowiącego załącznik nr 8 oraz 9 do dokumentacji konkursowej (w załączeniu),
  • potwierdzenia przekazania sprzętu opiekunowi prawnemu dziecka.

 

Zgodnie zapisem § 4 ust. 11 Regulaminu konkursu grantowego, w ramach grantu kwalifikowalne są wydatki na sprzęt zakupiony od 01.02.2020 r. do końca realizacji projektu grantowego, zgodnie z Umową o powierzenie grantu, o ile spełnione zostaną łącznie wszystkie warunki wskazane w dokumentacji konkursowej.

 

Nabór wniosków trwać będzie od 4 października 2021r. od godziny 10:00 do 5 listopada 2021 r. do godziny 16:00.

 

Dokumentację konkursową wraz z regulaminem konkursu można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 

Biorąc pod uwagę powyższe informację proszę w terminie do 29 października 2021 r.  złożyć na dzienniku podawczym Wydziału Edukacji uzupełniony wniosek (w załączeniu). We wniosku proszę wpisać nazwę szkoły oraz proszę uzupełnić pkt 2 i 3.

 

Zobowiązuję Państwa do zweryfikowania oświadczeń złożonych przez opiekunów prawnych,  oraz osoby pełnoletnie składające oświadczenie we własnym imieniu, w zakresie ich poprawności załącznik nr 8 i 9 do regulaminu konkursu grantowego - w załączeniu). W szczególności, do zweryfikowania, czy składający oświadczenie jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie, poprzez zweryfikowanie adresu zamieszkania z listą miejscowości PPGR (załącznik nr 10 do regulaminu konkursu grantowego – w załączeniu). 

 

W celu potwierdzenia poprawności danych w oświadczeniu mogą Państwo korzystać z innych danych i rejestrów państwowych lub na podstawie dokumentów przedłożonych przez składającego oświadczenie.

 

W załączeniu:

 

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Magdalena Węgrocka-Szwalec

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Anna Kowynia
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Data publikacji: 2021-10-20
Data aktualizacji: 2021-10-20
Powrót
Znajdź