Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Poznajemy Polskę – dodatkowe informacje

Komunikat skierowany do dyrektorów szkół na temat naboru wniosków w ramach Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Poznajemy Polskę”

„Poznajemy Polskę” – dodatkowe informacje

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

 

 

W związku z licznymi pytaniami z Państwa strony odnośnie przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę” przedstawiamy dodatkowe informacje, które będą dla Państwa pomocne przy planowaniu wycieczek. Przekazujemy również Państwu wzór wypełnionego wniosku o dofinansowanie.

  1. Wysłanie wniosku o dofinansowanie składa się z dwóch etapów, zarezerwowanych dla organu prowadzącego:
  • pierwszy – wysłanie formularza ogólnego do akceptacji przez Ministerstwo Edukacji i Nauki;
  • drugi – dodawanie wniosków o dofinansowanie wycieczek (po akceptacji formularza ogólnego).

 

2. Od 6 do 30 września organy prowadzące mogą ubiegać się o dofinasowanie wycieczek, które zostaną zrealizowane do 15 grudnia 2021 roku. Przedsięwzięcie „Poznaj Polskę” jest przedsięwzięciem pilotażowym. W przyszłym roku ogłoszony zostanie drugi nabór, który obejmie dofinasowanie wycieczek w roku 2022.

 

3. Wycieczka może zostać zrealizowana po podpisaniu umowy/porozumienia pomiędzy organem prowadzącym szkołę a Ministerstwem Edukacji i Nauki, ponieważ tylko koszty poniesione od dnia zawarcia umowy do dnia 15 grudnia 2021 r. są kosztami kwalifikowanymi. Ministerstwo zakłada, że pierwsze umowy zostaną podpisane jeszcze we wrześniu.

 

4. Co znaczy 150 zł na dobę ? - Oznacza to, że wysokość dofinansowania kosztów zakwaterowania i wyżywienia nie może przekroczyć 150 zł na jednego uczestnika dziennie. Koszty pozostałe tj. koszty przejazdu, bilety wstępu, usługa przewodnicka oraz ubezpieczenie uczestników wyjazdu nie wliczają się w ten limit.

 

5. Wnioskodawca może złożyć dla każdej szkoły, której jest organem prowadzącym:

 

a) dla szkoły podstawowej - maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie wycieczki (jeden wniosek dla klas I-III oraz jeden wniosek dla klas IV-VIII),

b) dla szkoły ponadpodstawowej - maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie wycieczki;

c) w przypadku zespołu szkół - maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie wycieczki dla szkoły podstawowej (jeden wniosek dla klas I-III oraz jeden wniosek dla klas IV-VIII) oraz maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie wycieczki dla każdej szkoły ponadpodstawowej, wchodzących w skład zespołu.

6. Jedno dofinasowanie nie jest przyznawane na klasę, lecz na wycieczkę. W wycieczce mogą wziąć udział dzieci z różnych klas w ramach grupy wiekowej. Maksymalna ilość uczestników wyjazdu nie została wyznaczona.

 

7. Wycieczka może zostać zorganizowana pod warunkiem udziału co najmniej 10 uczniów.

 

8. Wycieczka może zostać zorganizowana przez podmiot zewnętrzny (biuro podróży). Komunikatem zmieniającym z dnia 2 września 2021 r. został dodany zapis: „Wnioskodawca może powierzyć organizację wycieczki podmiotowi zewnętrznemu.”

 

9. Wkładem niefinansowym może być np. własny autokar lub praca osoby (nauczyciel, opiekun), która ma uprawnienia przewodnickie. We wniosku należy wycenić wartość wkładu niefinansowanego.

 

10. W ramach wycieczki można odwiedzić punkty spoza listy, jednakże w ramach wycieczki dofinansowanej przez MEiN muszą być przede wszystkim zrealizowane punkty edukacyjne wskazane przez MEiN w liczbie odpowiadającej długości trwania wycieczki (jednodniowa – co najmniej 2 pkt; dwudniowa – 4 pkt; trzydniowa – 6 pkt).

 

Koszty biletów wstępu do dodatkowych punktów spoza listy muszą zostać pokryte z wkładu własnego.

 

11. Wycieczka może trwać dłużej niż 3 dni. W takim przypadku, koszty związane z pobytem ponad 3 dni (np. dodatkowe koszty noclegów, zakwaterowania) muszą zostać pokryte ze środków własnych. Koszty przejazdu (powrotnego) można zaliczyć do kosztów kwalifikowanych wycieczki.

 

12. Zakresy tematyczne wycieczek mogą się mieszać, tzn., że można jedną wycieczkę zorganizować w ramach różnych obszarów tematycznych.

 

13. Wysokość wkładu własnego musi wynosić co najmniej 20 % całkowitego kosztu wycieczki, co oznacza, że może on być większy (np. kwota dofinasowania 50%, kwota wkładu własnego 50%).

 

14. Dowodem księgowym dokumentującym poniesienie wydatku jest faktura VAT wystawiona na organ prowadzący szkołę, który odpowiada przed MEiN za wydatkowanie dotacji.

 

15. Wraz ze sprawozdaniem dyrektora szkoły składanego do organu prowadzącego oraz sprawozdania organu prowadzącego składanego do Ministerstwa z realizacji zadania dofinansowanego w ramach przedsięwzięcia pn. Poznaj Polskę, należy przekazać zdjęcia z każdego punktu edukacyjnego ujętego we wniosku o dofinansowanie (min. 1, max.5)

 

Należy uzyskać odpowiednie zgody w związku z przekazaniem zdjęć stanowiących załączniki do sprawozdania, w szczególności w zakresie zgody na korzystanie z wizerunku osób (Klauzula informacyjna dotycząca pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą w załączeniu).

 

Załączniki:

- Klauzula RODO,

- Wzór wniosku dyrektora szkoły - przykład wypełnienia.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Anna Kowynia
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Data publikacji: 2021-09-08
Data aktualizacji: 2021-09-08
Powrót
Znajdź komunikat