Program Aktywna Tablica - edycja 2019 r.

Wykaz szkół, które otrzymały dofinansowanie

Program Aktywna Tablica - edycja 2019  r.
Fot. Pixabay.com

Szanowni Państwo Dyrektorzy

 

Uprzejmie informuję, że Gmina Miejska Kraków podpisała umowę z Wojewodą Małopolskim na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informatyczno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”- edycja 2019 r.  Wykaz szkół, które otrzymały dofinansowanie znajduje się w załączniku.

W związku z powyższym w najbliższym terminie otrzymacie Państwo zwiększenie planów finansowych o środki potrzebne na realizację tego zadania przez szkołę.

 

Dopuszczalny jest zakup tylko takich pomocy i w takiej ilości, jakie Państwo Dyrektorzy zdeklarowali we wniosku. Niedopuszczalne jest nabywanie innych pomocy ponieważ dofinansowanie zostało Państwu przyznane wyłącznie na sprzęt ujęty we wniosku.

 

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z dokumentami programowymi kupowany sprzęt musi spełniać następujące warunki:

  1. Posiadać deklarację CE,
  2. Posiadać certyfikat ISO 9001 dla producenta,
  3. W przypadku zakupu danego rodzaju pomocy dydaktycznych w więcej niż 1 egzemplarzu, powinny one pochodzić od jednego producenta,
  4. Komplet urządzeń i oprogramowania do obsługi pomocy dydaktycznych danego rodzaju powinien pochodzić od jednego dostawcy,
  5. Pomoce powinny być fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) i wolne od obciążeń prawami osób trzecich,
  6. Pomoce powinny posiadać niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim,
  7. Gwarancja udzielona przez producenta/dostawcę powinna być na okres nie krótszy niż 2 lata.

 

W celu zachowania przejrzystości dokonywanych zakupów rekomenduję Państwu następujące sposoby postępowania przy zamawianiu sprzętu:

1) Należy przeprowadzić rozpoznanie rynku poprzez zebranie minimum 3. ofert (może być w formie elektronicznej). Zebrane oferty należy pozostawić w dokumentacji szkolnej dla celów kontrolnych,

2) Spośród pozyskanych ofert należy wybrać najkorzystniejszą, biorąc pod uwagę zarówno cenę, jak i inne kryteria (np. długość gwarancji, itp.),

3) Na koniec należy sporządzić protokół z procesu wyboru oferenta podpisany przez dyrektora szkoły.

 

Umowa zawarta z wykonawcą ma obejmować montaż i przeszkolenie z dostarczonego sprzętu, ale usługi te nie mogą być ujęte na fakturze za zakup sprzętu.

 

Dane do faktur:

1) nabywca Gmina Miejska Kraków (NIP – 676 101 37 17, adres: pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków).

2) jednostka odbierająca: szkoła (należy podać nazwę i adres szkoły, nie podajemy NIP-u szkoły !).

 

Należy pamiętać, aby koszty pokrywać w sposób proporcjonalny:

1) 80% - środki z dotacji z budżetu państwa,

2) 20% - wkład własny GMK.

Wartość kupowanego sprzętu nie może przekroczyć przyznanej Państwu kwoty (łącznie: dotacja + wkład własny GMK).

 

Na opisie faktury muszą znaleźć się następujące elementy:

1) Nazwa zadania publicznego (Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”),
2) Data zawarcia umowy z Wojewodą (28 czerwca 2018 r.), informacja w jakiej wysokości i z jakich środków została pokryta wydatkowana kwota.

 

 

Beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych w ramach dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków, jak też ze środków własnych GMK.

Dowody księgowe należy opisywać z uwzględnieniem art. 39 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz zasadami wynikającymi z ustawy o rachunkowości i rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

 

Prawidłowo opisane kserokopie faktur, podbite za zgodność z oryginałem, wraz z dowodami płatności, należy złożyć w Wydziale Edukacji (pok. 506, ul. Stachowicza 18) w terminie do 31 grudnia 2019 r.

Przypadki wątpliwe, np. kwota wydana: 17.499,99 zł, należy rozliczyć następująco:

SP… / HUP dotacja 80101 GWUWM – 80% - 13.999,00 zł, wkład własny 80101 GWSMK – 20% -3.500,00 zł.

Kwoty zwrotu: GWUWM – 80% - 0,01 zł, GWSMK – 20% -0,00 zł.

 

Dotacja z programu musi zostać bezwzględnie wydana w tym roku kalendarzowym,  niewykorzystane środki należy zwrócić na rachunek, z którego otrzymacie Państwo dotację, najpóźniej w terminie do 20 grudnia 2019 r.

Proszę o przekazanie powyższej wiadomości księgowym w Państwa szkole (dotyczy szkół samodzielnych).

 

W razie wątpliwości lub pytań proszę o kontakt mailowy: Kinga.Haluch@um.krakow.pl

 

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Magdalena Węgrocka-Szwalec

 

Załącznik:

Wykaz szkół

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Anna Kowynia
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY