Sprawozdania z wykonania budżetu

Przypomnienie o obowiązku sporządzenia sprawozdań z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku - pismo Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji UMK

Sprawozdania z wykonania budżetu
Fot. EK UMK

EK-06.3021. 104 .2019                                                                               Kraków, 5.07.2019 r.

 

                                                                        Dyrektorzy

                                                                        Samorządowych szkół i placówek oświatowych

                                                                        Dyrektor

                                                                        Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

 

Przypominam Państwu o obowiązku sporządzenia sprawozdań z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku: „Zbiorcze zestawienie zadań za I półrocze 2019 roku wg rozdziałów i kategorii zadań".

Druki należy wygenerować ze Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą (z wyjątkiem sprawozdania S-5 które należy sporządzić w programie Excel), który zgodnie z Zarządzeniem Nr 2690/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 października 2010 r. w sprawie uruchomienia: modułu Kadry w zakresie Płac oraz modułu Finanse w zakresie Należności i Zobowiązań oraz Księgi Głównej, Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Gminie Miejskiej Kraków, jest systemem obowiązującym w szkole/placówce. Sposób generacji sprawozdań opisuje załącznik do niniejszego pisma.

Sprawozdania S-9, S-13, S-14 i S-19 winny zostać zatwierdzone w systemie (analogicznie jak sprawozdania RB).

Ww. sprawozdania w formie papierowej proszę składać do Wydziału Edukacji UMK, ul. Stachowicza 18 w dwóch egzemplarzach w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca 2019 roku.

Jednocześnie proszę o przygotowanie sprawozdania o realizowanych przedsięwzięciach bieżących (druk WPF_I (b) ). Sprawozdanie proszę złożyć w terminie do 15 lipca 2019 wersji papierowej oraz w wersji elektronicznie przesłać na adres: finanse.ek@um.krakow.pl .

UWAGA!

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie sporządza sprawozdanie ZBIORCZE dotyczące realizowanych przez siebie zadań (S-11), zadań realizowanych przez obsługiwane placówki (S-10) oraz sprawozdanie o realizowanych przedsięwzięciach bieżących (WPF-I (b) ).

W przypadku kiedy w danym rozdziale występuje więcej niż jedna kategoria zadania MCOO sporządza zestawienie ZBIORCZE tylko do rozdziału (S-13).

Ww. sprawozdania przedkłada w formie papierowej do Wydziału Edukacji UMK, ul. Stachowicza 18 w dwóch  egzemplarzach w nieprzekraczalnym terminie do 18 lipca 2019 roku.

 

Ponadto przypominam, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 2896/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31.10.2016 r. w sprawie sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa oraz planowania i realizacji budżetu Miasta Krakowa, należy bezpośrednio przekazać do Wydziału Budżetu Miasta formularze P-4 i WPF-d w terminie do 20 lipca 2019 r. Wersje elektroniczną sprawozdania proszę przesłać na adres finanse.ek@um.krakow.pl .

Na dalszym etapie, w przypadku zmiany zaplanowanych dochodów należy przesłać formularz P-5 i formularz WPF-d zawierające same zmiany dochodów.

 

Z poważaniem,

Z-CA DYREKTORA WYDZIAŁU

Magdalena Węgrocka-Szwalec

 

ZAŁĄCZNIKI:

INSTRUKCJA GENEROWANIA I DRUKOWANIA SPRAWOZDAŃ S

Formularz P-4

Formularz WPF-d

Formularz WPF-I (b)

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Anna Kowynia
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY