Zasady rozliczania kosztów ucznia nie będącego mieszkańcem GMK, posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności i uczęszczającego do przedszkola specjalnego

Zasady rozliczania kosztów ucznia nie będącego mieszkańcem Gminy Miejskiej Kraków, posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności i uczęszczającego do przedszkola specjalnego ulegają zmianie, co skutkuje zaniechaniem wystawiania/przyjmowania not obciążeniowych na dzieci, które zostały wpisane do Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy na który zostanie naliczona subwencja oświatowa na dane dziecko.

Zasady rozliczania kosztów ucznia nie będącego mieszkańcem GMK, posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności i uczęszczającego do przedszkola specjalnego
Fot. Portal Edukacyjny

EK-06.3021.144.2017                                                                                                                    Kraków, 11 maja 2017 r.

Dotyczy: zwrotu kosztów za dziecko uczęszczające do przedszkola specjalnego, nie będące mieszkańcem Gminy Miejskiej Kraków, z orzeczeniem o niepełnosprawności

Szanowni Państwo

Dyrektorzy

Samorządowych Jednostek Oświatowych

prowadzących kształcenie specjalne

zgodnie z art. 71 b ustawy o systemie oświaty

 

Od 1 stycznia 2017 r. wprowadzono zmianę art. 79 a, ust. 2 ustawy o systemie oświaty: „Jeżeli do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, uczęszcza uczeń w wieku do lat 5 nie będący jej mieszkańcem, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej odpowiednio podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, lub podstawowej kwocie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego, określonej dla gminy, w której uczeń uczęszcza do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego, pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d dotacja dla gminy na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy.

Zgodnie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 14 kwietnia 2017r. (pismo w załączeniu) obciążenie  kosztami wychowania przedszkolnego nie obejmuje ani uczniów niepełnosprawnych, ani uczniów w wieku powyżej lat 5. Powyższy przepis jednak nie uzależnia istnienia obowiązku pokrywania kosztów wychowania przedszkolnego od naliczania na konkretne dziecko subwencji oświatowej dla gminy prowadzącej przedszkole.

Zasady rozliczania kosztów ucznia nie będącego mieszkańcem Gminy Miejskiej Kraków, posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności i uczęszczającego do przedszkola specjalnego ulegają zmianie, co skutkuje zaniechaniem wystawiania/przyjmowania not obciążeniowych na dzieci, które zostały wpisane do Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy na który zostanie naliczona subwencja oświatowa na dane dziecko.

W pozostałych przypadkach zaleca się zawieranie porozumień przez gminy w przedmiocie dokonywania rozliczeń związanych z ponoszeniem kosztów wychowania przedszkolnego w przypadku uczęszczania do przedszkola prowadzonego przez gminę dzieci zamieszkałych na terenie innej gminy, co do których art. 79 a, ust. 2 nie przewiduje obowiązku pokrywania kosztów wychowania przedszkolnego. Wskazane jest podjęcie odpowiednich uzgodnień w tym zakresie jeszcze przed przyjęciem dziecka do przedszkola jak również można dokonywać takowych czynności już po przyjęciu dziecka. Kwota rozliczeń to wysokość subwencji oświatowej dla danej wagi niepełnosprawności ustalonej w ustawie budżetowej na dany rok budżetowy.

Z poważaniem,

DYREKTOR WYDZIAŁU

/-/ Anna Korfel – Jasińska

 

OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

Pokaż metkę
Osoba publikująca: AGNIESZKA PALECZNY
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY