Uczęszczanie dzieci niebedących mieszkańcami GMK do samorządowych przedszkoli

Zgodnie z art. 20c ust.1 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1943, 1954, 1985 i 2169, z 2017 r. poz. 60) do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy, a kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola na terenie tej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, dana gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu....

Uczęszczanie dzieci niebedących mieszkańcami GMK do samorządowych przedszkoli
Fot. Portal Edukacyjny

EK-06.3021.153.2017                                                                                                     Kraków, 27 kwietnia 2017 r.

Dotyczy: uczęszczania dzieci niebędących mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków do samorządowych przedszkoli.

Dyrektorzy samorządowych przedszkoli

Dyrektor

Zespołu Ekonomiki Oświaty

Zgodnie z art. 20c ust.1 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1943, 1954, 1985 i 2169, z 2017 r. poz. 60) do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy, a kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola na terenie tej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, dana gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu, przypominam.

Zgodnie z art.79a ust.2 ww. ustawy, jeżeli do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, uczęszcza uczeń w wieku do lat 5 niebędący jej mieszkańcem, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej odpowiednio podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy.

W związku z powyższym informuję, że planowane na rok 2017 średnie miesięczne wydatki utrzymania dziecka w samorządowych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków, obliczone po aktualizacji, o której mowa w art.78c ust.3 pkt 1) ww. ustawy, wynoszą 658,49 zł. Wydatki te ulegną zmianie w listopadzie i grudniu br., po aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dokonanej w październiku 2017 r.

Ponadto informuję, iż na podstawie wykonania roku 2016 średnie miesięczne wydatki utrzymania dziecka w samorządowych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków wyniosły 869,20 zł.

Przypominam również, że niepobieranie, niedochodzenie  należnych dochodów skutkuje naruszeniem zasad gospodarki finansowej określonej w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i zarzutem naruszenia dyscypliny finansów publicznych
w myśl ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Z poważaniem,

DYREKTOR WYDZIAŁU

/-/

Anna Korfel-Jasińska

Pokaż metkę
Osoba publikująca: AGNIESZKA PALECZNY
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY