Ważny komunikat dotyczący wyborów do Parlamentu RP

W załączeniu pismo Zastępcy Dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru Urzędu Miasta Krakowa

Ważny komunikat dotyczący wyborów do Parlamentu RP
Fot. pixabay.com

Kierujący

samorządowymi jednostkami organizacyjnymi

 

Szanowni Państwo

W związku z zarządzonymi wyborami do Parlamentu RP niezbędne jest bezpłatne udostępnienie przez Państwa w kierowanej jednostce pomieszczeń gminnych na siedziby obwodowych komisji wyborczych, w dniach 12-14 października 2019 r.:

  • pomieszczenia mają być wyposażone w sprzęt będący w zarządzie jednostki (stoliki, krzesła, zamykana szafa; zakres dotyczący sprzętu teleinformatycznego będzie uzgadniany w ramach odrębnych kontaktów przez Wydział Informatyki UMK), celem zabezpieczenia dostarczonych przez Urząd Miasta Krakowa kart wyborczych i innych dokumentów wyborczych oraz urn, parawanów, godła czy flagi;
  • niezbędne jest zabezpieczenie dyżuru pracownika/ów o charakterze porządkowym (otwarcie i zamknięcie budynku oraz dozór) na terenie placówki w dniu 12 października 2019 r. w godzinach ok. 7.00-12.00 (odbiór przez komisje wyborcze materiałów wyborczych i przygotowanie lokalu wyborczego),
  • niezbędne jest zabezpieczenie dyżuru pracownika/ów o charakterze porządkowym (otwarcie i zamkniecie budynku oraz dozór) na terenie placówki w dniu 13 października 2019 r. od godziny 6.00 do czasu zakończenia czynności związanych z ustaleniem wyników głosowania w obwodzie (głosowanie i ustalenie wyników głosowania),
  • udostępnienia w budynku sanitariatów na potrzeby obsługi obwodowych komisji wyborczych i wyborców.

Uprzejmie przypominam Państwu, że wszyscy jesteśmy pracownikami samorządowymi podległymi Prezydentowi Miasta Krakowa, który jest zobowiązany do zorganizowania i przeprowadzenia akcji wyborczych w Krakowie. Zatem niezbędne jest aby wyznaczeni przez Państwa pracownicy jednostki pełnili wspomniane dyżury (tryb służbowy jest oczywistą formą załatwienia tej sprawy w ramach Państwa kompetencji zarządczych, tj. np. oddanie pracownikom dnia wolnego za pracę w dniu wyborów, czy wykorzystanie innej formy zapłaty za dodatkową pracę, jak w przypadku organizacji imprez czy festynów na terenie jednostki).

W przypadkach skrajnych (brak możliwości zabezpieczenia dyżurów porządkowych ze środków jednostki), będą podpisywane umowy zlecenia z wyznaczonym pracownikiem jednostki (maksymalnie dwoma – wówczas należność będzie podzielona). W takich sytuacjach kwota za obsługę jednego budynku wynosi 382,20 zł brutto (w przypadku dwóch pracowników po 191,10 zł brutto).

Pracownikom osiągającym dochody w wysokości min. 2 250 zł potrącona będzie zaliczka na podatek dochodowy (nie dotyczy osób do 26. roku życia – zaliczka na podatek zgodnie ze złożonym oświadczeniem). Pracownikom osiągającym dochody w wysokości niższej niż 2 250 zł, oprócz podatku dochodowego potrącona będzie należna składka na ZUS i Fundusz Pracy.

                Ewentualne zgłoszenia pracowników, mających pełnić dyżury porządkowe na podstawie umowy zlecenia, należy przesyłać drogą elektroniczną (malgorzata.bochenek@um.krakow.pl tel. 12 6161524 lub magdalena.krezolek@um.krakow.pl  tel. 12 6161142), najpóźniej do dnia 11 września 2019 r., w formie skanów dokumentów wypełnionych przez wytypowanych przez Państwa pracowników:

  1. wykazu pracownika/pracowników, zgodnie z zał. nr 1 (z podpisem kierującego placówką),
  2. oświadczenia dla celów podatkowych oraz ubezpieczenia, zgodnie z zał. nr 2,
  3. oświadczenie zleceniobiorcy który nie osiągnął 26. roku życia
  4. druku ZZA - zał. nr 3 (pracownik osiągający minimalne wynagrodzenie miesięczne z tytułu pracy - 2 250 zł brutto), lub ZUA (pracownik, który nie osiąga miesięcznie z tytułu wynagrodzenia za pracę kwoty 2 250 zł brutto) zgodnie z zał. nr 4

Podpisanie umów oraz dostarczenie oryginałów ww. dokumentów odbędzie się w siedzibie UMK pl. Wszystkich Świętych 3-4, w okresie 10-11 października br., o czym wyznaczeni pracownicy zostaną powiadomieni telefonicznie.    

Proszę o przekazywanie informacji o osobach zabezpieczających dyżury w poszczególnych dniach (w ramach środków własnych) wraz z numerami telefonów kontaktowych do tych osób na wskazane powyżej adresy poczty elektronicznej, do dnia 13 września br.

 

Z wyrazami szacunku

 

z up. Prezydenta Miasta Krakowa

              Piotr Bukowski

z-ca dyr. Wydziału Organizacji i Nadzoru

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA BATKO
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY