„Lato w szkole 2019 r.”

Szanowni Państwo

Dyrektorzy

Samorządowych Szkół Podstawowych

 

W roku szkolnym 2018/2019 ferie letnie rozpoczynają się 22 czerwca 2019 roku i trwają do 31 sierpnia 2019 roku. W tym okresie proponuję by Państwa szkoły przystąpiły do akcji „Lato w szkole”.

 

„Lato w szkole 2019 r.”
Fot. Portal Edukacyjny

 

Oferta jest skierowana do uczniów samorządowych szkół podstawowych.

 

Ilekroć jest mowa o rozporządzeniu – należy rozumieć Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452).

Organizatorem wypoczynku jest dyrektor szkoły.

Organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej jest zobowiązany m.in. do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku oraz zatrudnienia wykwalifikowanej kadry sprawującej właściwą opiekę wychowawczą.

Ponadto na organizatorze (dyrektorze szkoły) spoczywa obowiązek:

 • zgłoszenia wypoczynku (wg wzoru określonego w zał. Nr 2 do rozporządzenia). Zgłoszenia należy dokonać drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza
  on-line zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej:

http://wypoczynek.men.gov.pl

 

 

Formularz zgłoszenia wypoczynku w wersji elektronicznej i papierowej należy przedstawić Kuratorowi Oświaty nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku.

 • podpisania umowy – zlecenia z kierownikiem wypoczynku spełniającym wymogi określone w art. 92p. pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.) oraz z wychowawcami spełniającymi wymogi określone w art. 92p. pkt 2 ww. ustawy.

Przypominam o przestrzeganiu zapisów zawartych w ustawie z dnia 13 maja 2016 r.
o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 405).

Wynagrodzenie dla kierownika wypoczynku wyniesie 14,70 zł brutto za godzinę, natomiast dla wychowawców 28,00 zł brutto za godzinę.

 

 • niezwłocznego poinformowania o zmianach okoliczności objętych zgłoszeniem wypoczynku (dane dotyczące: organizatora, kierownika, kadry wychowawczej, liczby uczestników, czasu trwania). Informację pisemną należy przesłać do Wydziału Edukacji,

 

 • zorganizowania grup liczących:
 • min od 12 do 15 osób w przypadku dzieci do 10 roku życia oraz grupy mieszanej, w której są dzieci do 10 roku życia,
 • min od 17 do 20 osób w przypadku dzieci starszych.

W przypadku, gdy faktyczna liczba dzieci biorących udział w akcji okaże się mniejsza niż zgłoszona do Wydziału Edukacji należy rozważyć możliwość połączenia grup.

Proponowany czas wypoczynku dzieci młodszych do 8 godz. dziennie, natomiast starszych do 6 godz. od poniedziałku do piątku w wybranym tygodniu ferii letnich.

 • zebrania od uczestników wypoczynku kart kwalifikacyjnych (wg wzoru określonego w zał. Nr 6 do rozporządzenia).

Uczestnictwo w programie „Lato w szkole” należy zgłosić do Wydziału Edukacji ul. Stachowicza 18   do 24 maja 2019 r.:

 • składając w Punkcie Obsługi Mieszkańców (w formie papierowej) wypełnioną tabelę ze wskazaniem nazwy placówki, liczby dzieci, liczby grup, proponowanego terminu zajęć, planowanych zajęć,
 • przesyłając ww. tabelę drogą elektroniczną na adres: Aneta.Majocha@um.krakow.pl

Załącznik - tabela

 

UWAGA !!!

 • Nie jest możliwe technicznie i prawnie łączenie funkcji organizatora z funkcją kierownika, jak również kierownik wypoczynku nie może równocześnie pełnić funkcji wychowawcy.

 

 • Zgodnie z 5 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
  30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452) jednym z obowiązków kierownika wypoczynku jest: „…zapewnienie uczestnikom wypoczynku właściwej opieki od momentu przejęcia ich od rodziców do czasu ponownego przekazania rodzicom”.

W związku z powyższym kierownik wypoczynku powinien być obecny na terenie placówki w czasie organizowanego wypoczynku.

 

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Magdalena Węgrocka-Szwalec

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Anna Kowynia
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY