PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH NA ROK 2019

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, Dyrektor Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie,

W nawiązaniu do pism Wydziału Budżetu Miasta dotyczących projektu budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 przyjętego i przekazanego pod obrany Rady Miasta Krakowa Zarządzeniem Nr 3100/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2018 roku, proszę o przygotowanie projektów planów finansowych.

PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH NA ROK 2019
Fot. Portal Edukacyjny

EK-06.3021.169.2018                                           

Szanowni Państwo

Dyrektorzy

Samorządowych szkół i placówek

Dyrektor

Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

Dotyczy: PROJEKTÓW PLANÓW FINANSOWYCH NA ROK 2019

W nawiązaniu do pism Wydziału Budżetu Miasta dotyczących projektu budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 przyjętego i przekazanego pod obrany Rady Miasta Krakowa Zarządzeniem Nr 3100/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2018 roku, proszę o przygotowanie projektów planów finansowych na drukach:

zgodnie z Zarządzeniem Nr 2896/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31.10.2016 r. w sprawie sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa oraz planowania i realizacji budżetu Miasta Krakowa i przekazanie ich w trzech egzemplarzach do Wydziału Edukacji ul. Stachowicza 18 w nieprzekraczalnym terminie do 3 grudnia 2018 roku.

Uwaga!

Placówki obsługiwane przez Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie składają ww. projekty planów w terminie uzgodnionym z Centrum, a Centrum składa do Wydziału Edukacji w terminie do 7 grudnia 2018 roku. 

 Podczas wypełniania ww. formularzy należy:

  • podawać kwoty z zaokrągleniem do 100 zł bez miejsc po przecinku, za wyjątkiem środków pochodzących ze środków zagranicznych oraz rozdziału 85156,
  • stosować obowiązującą klasyfikację budżetową w tym poprawne nazwy paragrafów i nowe rozdziały
  • stosować separator dla wszystkich liczb powyżej 3 cyfr,
  • liczby w kolumnach wyrównać do prawej strony,
  • usunąć wiersze w tabeli niewypełnione kwotami planu,
  • przygotowany materiał drukować dwustronnie.

Przygotowując projekt planu finansowego, a później w konsekwencji plan finansowy szkoły na rok 2019 w pierwszej kolejności proszę zaplanować wydatki związane z:

  • Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,
  • mediami,
  • wynajmem pomieszczeń,
  • zakupem środków żywności (wydatki równe planowanym dochodom na rok 2019).

Jednocześnie przypominam, iż, szkoła lub placówka działa na podstawie zatwierdzonego planu finansowego, który jest częścią budżetu jednostki samorządu terytorialnego, będącej organem prowadzącym tą szkołę lub placówkę. Sposób opracowywania planu finansowego określają przepisy ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych oraz akty wykonawcze do tej ustawy.

Z uwagi na powyższe, przepisy ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe, zawierają w tej materii bardzo nieliczne regulacje. Odnoszą się one do zasad udziału organów szkoły lub placówki w procesie tworzenia planu finansowego, zakładając czynny udział tych organów. Zgodnie z art. 80 ust. 2 pkt 2 ustawy, rada szkoły lub placówki opiniuje projekt planu finansowego szkoły lub placówki. W razie braku rady szkoły – zadania te wykonuje – zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy – rada pedagogiczna.

Ustawodawca gwarantuje również prawo rady rodziców w opiniowaniu planu finansowego. Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 3 ustawy, rada rodziców opiniuje projekt planu finansowego.

Z poważaniem,

DYREKTOR WYDZIAŁU EDUKACJI

/-/ Anna Korfel-Jasińska

Pokaż metkę
Osoba publikująca: AGNIESZKA PALECZNY
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY