Dzieci niebędących mieszkańcami GMK uczęszczające do samorządowych przedszkoli

Dyrektorzy samorządowych przedszkoli oraz szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, Dyrektor Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, Zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) jeżeli do placówki wychowania przedszkolnego prowadzonej przez gminę uczęszcza uczeń objęty wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat (...)

Dzieci niebędących mieszkańcami GMK uczęszczające do samorządowych przedszkoli
Fot. Portal Edukacyjny

Dyrektorzy

samorządowych przedszkoli oraz

szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny

Dyrektor

Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

 

Zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) jeżeli do placówki wychowania przedszkolnego prowadzonej przez gminę uczęszcza uczeń objęty wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, niebędący jej mieszkańcem, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej odpowiednio podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, o której mowa w art.12 ust. 1, podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, o której mowa w art. 12 ust. 2, lub podstawowej kwocie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego, określonej dla gminy, w której uczeń uczęszcza do placówki wychowania przedszkolnego, pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa w art. 53 ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy.

W związku z powyższym informuję, że planowany na rok 2018 miesięczny koszt utrzymania dziecka po I-szej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji:

  • w samorządowych przedszkolach wynosi 789,91 zł,
  • w samorządowych szkołach podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny wynosi 669,67 zł.

Ww. koszty ulegną zmianie po kolejnej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 43 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Przypominam również, w myśli art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 z późń. zm.) niepobranie lub niedochodzenie należności jednostki samorządu terytorialnego albo pobranie lub dochodzenie tej należności w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

p.o. Z-cy DYREKTORA WYDZIAŁU

/-/ Magdalena Węgrocka-Szwalec

Pokaż metkę
Osoba publikująca: AGNIESZKA PALECZNY
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY