Referat Statystyk, Analiz i Projektów Edukacyjnych (EK-07)

Symbol:
EK-07
Adres siedziby:
Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon:
12-616-5254

Pracownicy

Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
Domańska Anna
kierownik referatu512 A12 616 5254
Gularek Grzegorz
inspektor51212 616 5233
Górska Anna
inspektor50112 616 5183
Haluch Kinga
inspektor51212 616 5109
Kaszuba Dominika
podinspektor51212 616 5109
Ledniowski Krzysztof
inspektor50112 616 5184

Zakres działania:

1) przygotowywanie informacji dla szkół i placówek na temat aktualnych możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych i realizacji projektów,
2) inicjowanie działań projektowych w samorządowych szkołach i placówkach,
3) opracowanie i ewaluacja zasad dotyczących składania wniosków i realizacji edukacyjnych projektów nieinwestycyjnych finansowanych ze środków zewnętrznych,
4) przygotowywanie wniosków dotyczących pozyskiwania środków zewnętrznych przez Gminę w zakresie projektów edukacyjnych,
5) monitorowanie treści wniosków dotyczących finansowania projektów ze środków zewnętrznych przygotowywanych przez szkoły i placówki,
6) współpraca ze szkołami i placówkami przy przygotowywaniu wniosków dotyczących finansowania projektów edukacyjnych ze środków zewnętrznych,
7) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do zawierania umów przez Gminę Miejską Kraków na realizację projektów edukacyjnych,
8) przygotowywanie pełnomocnictw dla dyrektorów szkół i placówek oraz upoważnień dla głównych księgowych w zakresie wnioskowania lub realizacji projektów edukacyjnych,
9) koordynacja, nadzór i kontrola wdrażania projektów edukacyjnych współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, realizowanych przez szkoły, placówki i Zespół Ekonomiki Oświaty,
10) koordynowanie projektów edukacyjnych, wychowawczych i profilaktycznych realizowanych przez samorządowe szkoły i placówki, m.in. w zakresie wspierania edukacji obywatelskiej i patriotycznej, wspierania rozwoju kompetencji kluczowych, zapobiegania uzależnieniom, podnoszenia świadomości ekologicznej, ochrony przed sektami,
11) koordynowanie zadań związanych z realizacją przez samorządowe szkoły i placówki programów rządowych,
12) organizowanie spotkań i narad koordynacyjnych w zakresie realizowanych projektów edukacyjnych finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
13) podejmowanie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektów edukacyjnych realizowanych przez Wydział, samorządowe szkoły i placówki,
14) monitorowanie trwałości projektów zrealizowanych przez Gminę w zakresie edukacji,
15) współpraca z krajowymi i zagranicznymi agendami Unii Europejskiej oraz instytucjami polskimi w zakresie uwarunkowań prawnych i możliwości pozabudżetowego dofinansowywania edukacji,
16) udział w spotkaniach i konferencjach dotyczących pozyskiwania i wykorzystywania zewnętrznych środków finansowych z programów i funduszy krajowych i zagranicznych,
17) przygotowywanie zestawień, sprawozdań i analiz wewnętrznych z zakresu wnioskowania i realizacji projektów edukacyjnych,
18) przygotowywanie sprawozdań okresowych dotyczących współpracy zagranicznej szkół i placówek oświatowych,
19) przygotowywanie, koordynowanie i sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości statystycznej dla Ministerstwa Edukacji Narodowej,
20) przeprowadzanie w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa procedury weryfikacji i udzielania upoważnień do dostępu do bazy danych Systemu Informacji Oświatowej,
21) prowadzenie i aktualizacja Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych do bazy danych Systemu Informacji Oświatowej,
22) gromadzenie oraz weryfikacja informacji o krakowskich samorządowych i niesamorządowych szkołach i placówkach zawartych w bazie danych Systemu Informacji Oświatowej,
23) przetwarzanie, udostępnianie i archiwizowanie danych statystycznych dotyczących krakowskich samorządowych i niesamorządowych szkół i placówek,
24) prowadzenie badań statystycznych oraz opracowywanie analiz porównawczych i przekrojowych w zakresie całości zagadnień objętych sprawozdawczością statystyczną,
25) opracowywanie materiałów statystycznych i analiz niezbędnych do przygotowania prognoz części oświatowej subwencji ogólnej,
26) opracowanie i aktualizacja informacji o oświacie krakowskiej,
27) konsultacje i szkolenia dla krakowskich samorządowych i niesamorządowych szkół i placówek w zakresie merytorycznej i technicznej obsługi Systemu Informacji Oświatowej,
28) koordynacja spraw związanych z zamieszczaniem i aktualizacją informacji w Biuletynie Informacji Publicznej,
29) przeprowadzanie kontroli prawidłowości przygotowania sprawozdań SIO przez dyrektorów szkół i placówek.<< Wstecz