Referat Ekonomiczny (EK-06)

Symbol:
EK-06
Adres siedziby:
Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon:
12-616-5207, 79-701-8701

Pracownicy

Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
Węgrocka-Szwalec Magdalena
kierownik referatu50512 616 5207
Boksa Agnieszka
podinspektor50612 616 5093
Kotarba Teresa
inspektor50612 616 5199
Kowynia Anna
inspektor505A12 616 5296
Majocha Aneta
inspektor50412 616 5196
Mróz Agnieszka
inspektor50612 616 5239
Paleczny Agnieszka
inspektor50412 616 5195
Sośnicka Małgorzata
inspektor505A12 616 5206

Zakres działania:

1) monitorowanie w zakresie swojego działania Zespołu Ekonomiki Oświaty oraz samorządowych szkół i placówek,
2) przygotowywanie arkuszy planistycznych, analiz i opracowań materiałów zbiorczych niezbędnych do sporządzenia wstępnych projektów planu budżetu Wydziału, Zespołu Ekonomiki Oświaty oraz szkół i placówek,
3) analiza i opiniowanie projektów planów finansowych:
a) samorządowych szkół i placówek prowadzących samodzielnie obsługę finansowo-księgową,
b) samorządowych szkół i placówek, obsługiwanych przez Zespół Ekonomiki Oświaty,
c) Zespołu Ekonomiki Oświaty,
4) opracowywanie zbiorczego projektu budżetu oświaty,
5) obsługa i prowadzenie w układzie zadaniowym wydatków na zadania własne Wydziału, Zespołu Ekonomiki Oświaty oraz szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków,
6) ewidencja i analiza finansowa prawidłowości wykorzystania środków budżetowych rozdysponowanych w budżecie oświaty na poszczególne szkoły, placówki i zadania budżetowe Wydziału,
7) koordynacja sporządzania okresowych sprawozdań i analiz finansowych opracowywanych przez dysponentów środków budżetowych w układzie zadaniowym,
8) przygotowywanie półrocznych i rocznych sprawozdań z realizacji budżetu oraz comiesięcznych analiz finansowych na podstawie sprawozdań przedkładanych przez dysponentów środków budżetowych nadzorowanych przez Wydział,
9) opracowywanie, akceptacja i nadzór nad realizacją wniosków (powiadomień) Wydziału, Zespołu Ekonomiki Oświaty, szkół i placówek o dokonanych zmianach w budżecie,
10) monitorowanie prawidłowego wykorzystania dotacji celowych będących w dyspozycji Wydziału, Zespołu Ekonomiki Oświaty, szkół i placówek,
11) współpraca z Wydziałem Budżetu Miasta i Wydziałem Finansowym w zakresie uzgodnień dysponowania środkami budżetowymi,
12) współdziałanie z Radami Dzielnic w przedmiocie realizacji ich zadań powierzonych i priorytetowych w zakresie budżetu,
13) współpraca z Urzędem Marszałkowskim oraz Małopolskim Kuratorium Oświaty w wymaganym zakresie w sprawach dotyczących wydatków finansowych związanych z zadaniami oświaty realizowanymi przez Gminę Miejską Kraków,
14) inicjowanie szkoleń z zakresu planowania i sprawozdawczości budżetu,
15) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży, wyjazdów śródrocznych, wymiany międzynarodowej, obozów naukowych,
16) załatwianie spraw z wniosku prowadzącego sprawę radcy prawnego Urzędu o wniesienie opłaty za toczące się przed sądami postępowania z zakresu działania Wydziału, zgodnie z określoną w tym przedmiocie procedurą,
17) prowadzenie analiz strukturalnych i porównawczych, związanych z planowaniem budżetu Gminy Miejskiej Kraków w części dotyczącej edukacji, i realizacją planów finansowych szkół i placówek nadzorowanych przez Wydział, w szczególności w zakresie:
a) struktury wydatków oświaty,
b) wpływu struktury zatrudnienia w samorządowych szkołach i placówkach, w tym poziomu wykształcenia nauczycieli, na wydatki oświaty,
18) opracowywanie algorytmów wyliczenia kosztów na dziecko/ucznia (przewidywanych i faktycznych) przypadających na dziecko/ucznia w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków, niezbędnych do zawierania z innymi gminami porozumień w sprawie przyjmowania do krakowskich szkół i placówek dzieci/uczniów zamieszkałych na terenie tychże gmin,
19) opracowywanie i monitorowanie realizacji zadań budżetu zadaniowego Wydziału,
20) przeprowadzanie kontroli w zakresie:
a) prawidłowości dysponowania przyznanymi samorządowym szkołom i placówkom środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez nie środkami pochodzącymi z innych źródeł,
b) sprawozdawczości Systemu Informacji Oświatowej w zakresie działania referatu,
21) nadzór nad realizacją zadań finansowych związanych z likwidacją lub reorganizacją szkół i placówek.<< Wstecz