Referat Ekonomiczny (EK-06)

Symbol:
EK-06
Adres siedziby:
Stachowicza 18, 30-103 Kraków

Pracownicy

Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
Kowynia Anna
p.o. kierownika referatu505A12 616 5296
Boksa Agnieszka
podinspektor50612 616 5093
Kotarba Teresa
inspektor50612 616 5199
Majocha Aneta
inspektor50412 616 5196
Paleczny Agnieszka
główny specjalista50412 616 5195
Sośnicka Małgorzata
inspektor505A12 616 5206

Zakres działania:

1) monitorowanie w zakresie swojego działania Zespołu Ekonomiki Oświaty oraz samorządowych szkół i placówek;
2) przygotowywanie arkuszy planistycznych, analiz i opracowań materiałów zbiorczych niezbędnych do sporządzenia wstępnych projektów planu budżetu Wydziału, Zespołu Ekonomiki Oświaty oraz szkół i placówek;
3) analiza i opiniowanie projektów planów finansowych:
a) samorządowych szkół i placówek prowadzących samodzielnie obsługę finansowo-księgową,
b) samorządowych szkół i placówek, obsługiwanych przez Zespół Ekonomiki Oświaty,
c) Zespołu Ekonomiki Oświaty.
4) opracowywanie zbiorczego projektu budżetu oświaty;
5) obsługa i prowadzenie w układzie zadaniowym wydatków na zadania własne Wydziału, Zespołu Ekonomiki Oświaty oraz samorządowych szkół i placówek;
6) ewidencja i analiza finansowa prawidłowości wykorzystania środków budżetowych rozdysponowanych w budżecie oświaty na poszczególne szkoły, placówki i zadania budżetowe Wydziału;
7) opracowywanie wniosków Wydziału o dokonanych zmianach w budżecie;
8) akceptacja i nadzór nad realizacją wniosków (powiadomień), Zespołu Ekonomiki Oświaty, szkół i placówek o dokonanych zmianach w budżecie;
9) koordynowanie i rozliczanie zadania związanego z udzielaniem dotacji celowej z zakresu administracji rządowej dotyczącej składek na ubezpieczenia zdrowotne uczniów oraz obsługa systemu  ?Centralnej Aplikacji Statystycznej? Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego;
10) monitorowanie prawidłowego wykorzystania dotacji celowych będących w dyspozycji Wydziału, Zespołu Ekonomiki Oświaty, szkół i placówek, w tym:
a) prowadzenie spraw związanych z udzieleniem dotacji celowej na wyposażenie  szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
b) prowadzenie spraw związanych z przekazaniem dotacji celowej na wychowanie przedszkolne.
11) współpraca z Wydziałem Budżetu Miasta i Wydziałem Finansowym w zakresie uzgodnień dysponowania środkami budżetowymi;
12) współpraca z Urzędem Marszałkowskim, Małopolskim Urzędem Wojewódzkim oraz Małopolskim Kuratorium Oświaty w wymaganym zakresie w sprawach dotyczących wydatków finansowych związanych z zadaniami oświaty realizowanymi przez Gminę Miejską Kraków;
13) prowadzenie spraw związanych z finansowaniem zadania polegającego na organizacji czasu wolnego w czasie ferii zimowych i letnich w samorządowych jednostkach oświatowych;
14) załatwianie spraw z wniosku prowadzącego sprawę radcy prawnego Urzędu o wniesienie opłaty za toczące się przed sądami postępowania z zakresu działania Wydziału, zgodnie z określoną w tym przedmiocie procedurą;
15) opracowywanie i monitorowanie realizacji zadań budżetu zadaniowego Wydziału;
16) rejestrowanie umów/ faktur/ delegacji krajowych w informatycznych systemach Urzędu (GRU, WYBUD);
17) wprowadzanie do systemu informatycznego Urzędu ? STRADOM ? projektów oraz  planów finansowych w zakresie wydatków bieżących na kolejny rok budżetowy samorządowych szkół i placówek;
18) monitoring zadań budżetowych wydatków bieżących samorządowych szkół i placówek oraz zgłaszanie nowych zadań budżetowych wydatków bieżących do systemu STRADOM/PLZ;
19) comiesięczna obsługa aplikacji komputerowej ?PF PRO ? Płynność Finansowa? wspomagająca prognozowanie płynności finansowej miasta Krakowa;
20) bieżące sporządzanie harmonogramów wydatków Wydziału;
21) przygotowywanie informacji nt. wykonania wydatków bieżących na 1 dziecko/ucznia/poradę/uczestnika zajęć;
22) przygotowywanie informacji o podstawowej kwocie dotacji na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawnych;
23) opracowanie z informatycznego systemu Urzędu ?PLAN? raportu w celu przygotowania informacji o planowanych stawkach dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek;
24) nadzór w zakresie:
a) prawidłowości dysponowania przyznanymi samorządowym szkołom i placówkom środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez nie środkami pochodzącymi z innych źródeł,
b) sprawozdawczości Systemu Informacji Oświatowej w zakresie działania referatu.
25) nadzór nad realizacją zadań finansowych związanych z likwidacją lub reorganizacją samorządowych szkół i placówek;
26) nadzór nad realizacją spraw finansowych (w ramach wydatków bieżących) związanych z realizacją w samorządowych szkołach i placówkach projektów finansowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego;
27) nadzór nad realizacją spraw finansowych (w ramach wydatków bieżących)  związanych z realizacją w samorządowych szkołach i placówkach projektów finansowanych ze środków dzielnic;
28) nadzór nad realizacją wydatków samorządowych szkół i placówek oświatowych w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
29) przeprowadzanie otwartych konkursów ofert oraz innych trybów zlecania zadań publicznych, a także przygotowanie, nadzorowanie i kontrolowanie realizacji umów zawartych z organizacjami pozarządowymi w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży;
30) wszczynanie i zawieszanie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela wobec zobowiązanych, których należności przejął Urząd Miasta Krakowa po zlikwidowanych jednostkach oświatowych;
31) wystawianie tytułów wykonawczych, ich aktualizacja oraz podejmowanie innych wymaganych prawem czynności;
32) ustalenie przesłanek o nieskuteczności postępowania egzekucyjnego i udzielania ulg,  odroczeń, umorzeń ww. należności oraz podejmowanie innych wymaganych prawem czynności;
33)  realizacja zadań związanych z zabezpieczeniem środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc dla zaproszonych repatriantów;
34)  realizacja uchwały Rady Miasta Krakowa dotyczącej udzielania pomocy dla uczniów i studentów pochodzenia polskiego urodzonych i zamieszkałych  na stałe w krajach byłego ZSRR;
35) współpraca ze związkami zawodowymi w zakresie działania referatu.<< Wstecz