Referat Szkół i Placówek Niesamorządowych (EK-05)

Symbol:
EK-05
Adres siedziby:
Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon:
12-616-5240, 51-932-3667

Pracownicy

Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
Lurka Sylwia
kierownik referatu60812 616 5240
Bursztyn Marian
inspektor611 B12 616 5228
Kapcia Karol
inspektor60812 616 5235
Libiszewska Beata
inspektor611 B12 616 5231
Nawrot Witold
inspektor61512 616 5197
Pietraszek-Krupa Marta
inspektor60812 616 5198
Smoła Mateusz
podinspektor61512 616 5028

Zakres działania:

1) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
2) przygotowywanie decyzji o: udzieleniu zezwolenia/ odmowie udzielenia zezwolenia/ cofnięciu udzielonego zezwolenia/ zmianie w udzielonym zezwoleniu, dotyczącym założenia publicznej szkoły i placówki prowadzonej na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków,
3) weryfikowanie zgłoszenia do wpisu do ewidencji oraz wniosku o nadanie uprawnień publicznych szkole lub placówce niepublicznej,
4) przygotowywanie zaświadczeń w sprawie wpisu do ewidencji/ zmiany we wpisie do ewidencji niepublicznych szkół i placówek prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków,
5) przygotowywanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji/ wykreśleniu z wpisu do ewidencji niepublicznych szkół i placówek prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków,
6) przygotowywanie decyzji dotyczącej nadania/ cofnięcia uprawnień publicznych - niepublicznej szkole i placówce prowadzonej na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków,
7) przekazywanie do Kuratorium Oświaty kopii zaświadczeń o wpisie do ewidencji szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne, kopii zaświadczeń o zmianie we wpisie do ewidencji, kopii decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej oraz do Urzędów Skarbowych kopii zaświadczeń o wpisie do ewidencji i wykreśleniu z ewidencji,
8) przygotowywanie i realizacja porozumień z innymi gminami w sprawie zwrotu kosztu dotacji przekazywanej na uczniów zameldowanych/będących mieszkańcami tych gmin,
a uczęszczających do przedszkoli dotowanych przez Gminę Miejską Kraków,
9) przygotowywanie i realizacja porozumień z innymi gminami w sprawie zwrotu kosztu dotacji przekazywanej na uczniów zameldowanych/będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków, a uczęszczających do przedszkoli dotowanych przez te gminy,
10) weryfikowanie informacji o faktycznej liczbie uczniów/wychowanków złożonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż Gmina Miejska Kraków prowadzącą publiczną i niepubliczną szkołę i placówkę,
11) przygotowywanie comiesięcznych wniosków o przekazanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków,
12) przygotowywanie rozliczenia udzielonej dotacji dla szkół i placówek prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków,
13) prowadzenie kontroli w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków,
14) prowadzenie rejestru środków finansowych wydatkowanych na realizację zadań związanych z dotowanymi placówkami,
15) przygotowywanie wniosków dotyczących zmian budżetowych w zakresie dotacji dla placówek,
16) wydawanie decyzji w sprawie zwrotu dotacji podmiotowej niewykorzystanej do końca roku budżetowego lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez szkoły i placówki prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków,
17) wydawanie decyzji w sprawie zwrotu dotacji podmiotowej pobranej nienależnie przez szkoły i placówki prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków,
18) wydawanie decyzji w sprawie zwrotu dotacji podmiotowej pobranej w nadmiernej wysokości przez szkoły i placówki prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków,
19) opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie procedur dot. przekazywania szkół, placówek organizacjom non profit.<< Wstecz