Referat Szkół i Placówek Niesamorządowych (EK-05)

Symbol:
EK-05
Adres siedziby:
Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon:
12-616-5240, 51-932-3667

Pracownicy

Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
Lurka Sylwia
kierownik referatu60812 616 5240
Kapcia Karol
inspektor60812 616 5235
Libiszewska Beata
inspektor611 B12 616 5231
Nawrot Witold
inspektor61512 616 5197
Pietraszek-Krupa Marta
inspektor60812 616 5198
Smoła Mateusz
podinspektor61512 616 5028

Zakres działania:

1) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
2) przygotowywanie decyzji o: udzieleniu zezwolenia/ odmowie udzielenia zezwolenia/ cofnięciu udzielonego zezwolenia/ zmianie w udzielonym zezwoleniu, dotyczącym założenia publicznej szkoły i placówki prowadzonej na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków,
3) weryfikowanie zgłoszenia do wpisu do ewidencji oraz wniosku o nadanie uprawnień publicznych szkole lub placówce niepublicznej,
4) przygotowywanie zaświadczeń w sprawie wpisu do ewidencji/ zmiany we wpisie do ewidencji niepublicznych szkół i placówek prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków,
5) przygotowywanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji/ wykreśleniu z wpisu do ewidencji niepublicznych szkół i placówek prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków,
6) przygotowywanie decyzji dotyczącej nadania/ cofnięcia uprawnień publicznych - niepublicznej szkole i placówce prowadzonej na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków,
7) przekazywanie do Kuratorium Oświaty kopii zaświadczeń o wpisie do ewidencji szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne, kopii zaświadczeń o zmianie we wpisie do ewidencji, kopii decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej oraz do Urzędów Skarbowych kopii zaświadczeń o wpisie do ewidencji i wykreśleniu z ewidencji,
8) przygotowywanie i realizacja porozumień z innymi gminami w sprawie zwrotu kosztu dotacji przekazywanej na uczniów zameldowanych/będących mieszkańcami tych gmin,
a uczęszczających do przedszkoli dotowanych przez Gminę Miejską Kraków,
9) przygotowywanie i realizacja porozumień z innymi gminami w sprawie zwrotu kosztu dotacji przekazywanej na uczniów zameldowanych/będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków, a uczęszczających do przedszkoli dotowanych przez te gminy,
10) weryfikowanie informacji o faktycznej liczbie uczniów/wychowanków złożonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż Gmina Miejska Kraków prowadzącą publiczną i niepubliczną szkołę i placówkę,
11) przygotowywanie comiesięcznych wniosków o przekazanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków,
12) przygotowywanie rozliczenia udzielonej dotacji dla szkół i placówek prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków,
13) prowadzenie kontroli w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków,
14) prowadzenie rejestru środków finansowych wydatkowanych na realizację zadań związanych z dotowanymi placówkami,
15) przygotowywanie wniosków dotyczących zmian budżetowych w zakresie dotacji dla placówek,
16) wydawanie decyzji w sprawie zwrotu dotacji podmiotowej niewykorzystanej do końca roku budżetowego lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez szkoły i placówki prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków,
17) wydawanie decyzji w sprawie zwrotu dotacji podmiotowej pobranej nienależnie przez szkoły i placówki prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków,
18) wydawanie decyzji w sprawie zwrotu dotacji podmiotowej pobranej w nadmiernej wysokości przez szkoły i placówki prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków,
19) opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie procedur dot. przekazywania szkół, placówek organizacjom non profit.<< Wstecz