Referat Oświatowych Systemów Informacyjnych (EK-04)

Symbol:
EK-04
Adres siedziby:
Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon:
12-616-5248, 50-901-3257

Pracownicy

Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
Klimek Agata
kierownik referatu41112 616 5248
Kaleta Wojciech
główny specjalista41312 616 5194
Wilczyński Paweł
inspektor41312 616 5180
Wojtecka Monika
inspektor41112 616 5187
Wolak Zdzisław
główny specjalista41112 616 5179

Zakres działania:

1) usuwanie i zgłaszanie błędów w działaniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą, zwanego dalej "ZSZO", w ramach pełnienia funkcji Gospodarza i Administratora Technicznego dla ZSZO,
2) wprowadzanie zmian i modyfikacji systemu w ramach pełnienia funkcji Gospodarza i Administratora Technicznego dla ZSZO,
3) realizacja asysty merytorycznej on-site w zakresie poszczególnych modułów w szkołach i placówkach samorządowych GMK,
4) realizacja asysty technicznej on-site w szkołach i placówkach samorządowych GMK w zakresie utrzymania ciągłości pracy w systemie ZSZO,
5) przeprowadzanie szkoleń przez pracowników referatu dla użytkowników ZSZO,
6) przygotowywanie przez pracowników referatu materiałów szkoleniowych, instrukcji, informacji dodatkowych, itp.,
7) obsługa Urzędu Certyfikacyjnego w zakresie składania wniosków o wydanie certyfikatu, akceptowania i tworzenia certyfikatów dla użytkowników ZSZO,
8) wspomaganie użytkowników ZSZO w zakresie obsługi modułów (telefoniczne, e-mailowe, poprzez Forum Wiedzy ZSZO),
9) przygotowywanie raportów i zestawień z ZSZO wg bieżących potrzeb użytkowników, Wydziału Edukacji i Zespołu Ekonomiki Oświaty,
10) zarządzanie użytkownikami ZSZO,
11) koordynowanie zgłaszania błędów ZSZO oraz weryfikacja ich usunięcia,
12) koordynowanie procesu zgłaszania potrzeb dokonania zmian w systemie ZSZO w zakresie wszystkich modułów,
13) koordynowanie zgłaszania potrzeb skorzystania z asysty on-site w zakresie wszystkich modułów ZSZO,
14) nadzór nad dokumentacją związaną z funkcjonowaniem systemu ZSZO,
15) monitorowanie i rozliczanie realizacji usług asysty technicznej ZSZO,
16) monitorowanie realizacji usługi personalnej on-site dla użytkowników ZSZO,
17) monitorowanie realizacji zgłoszonych zmian i modyfikacji systemu ZSZO,
18) monitorowanie prawidłowości działań prowadzonych przez szkoły i placówki samorządowe GMK w systemie ZSZO,
19) usuwanie i zgłaszanie błędów w działaniu PE w ramach pełnienia funkcji Gospodarza i Administratora Technicznego dla PE,
20) wprowadzanie zmian i modyfikacji systemu w ramach pełnienia funkcji Gospodarza i Administratora Technicznego dla ZSZO,
21) obsługa Urzędu Certyfikacyjnego w zakresie akceptowania i tworzenia certyfikatów dla użytkowników PE,
22) wspomaganie użytkowników PE w zakresie obsługi modułów (telefoniczne, e-mail),
23) przygotowywanie raportów i zestawień z PE wg bieżących potrzeb użytkowników, Wydziału Edukacji i Zespołu Ekonomiki Oświaty,
24) zarządzanie użytkownikami PE,
25) nadzór nad dokumentacją związaną z funkcjonowaniem systemu PE,
26) koordynowanie zgłaszania błędów PE oraz weryfikacja ich usunięcia,
27) monitorowanie i rozliczanie realizacji usług asysty technicznej PE,
28) monitorowanie realizacji zgłoszonych zmian i modyfikacji systemu PE,
29) monitorowanie prawidłowości działań prowadzonych przez placówki w systemie PE,
30) usuwanie i zgłaszanie błędów w działaniu Hurtowni Danych Edukacyjnych w ramach pełnienia funkcji Gospodarza i Administratora Technicznego dla Hurtowni Danych Edukacyjnych,
31) wprowadzanie zmian i modyfikacji systemu w ramach pełnienia funkcji Gospodarza i Administratora Technicznego dla Hurtowni Danych Edukacyjnych,
32) zarządzanie użytkownikami Hurtowni Danych Edukacyjnych,
33) nadzór nad wymianą danych pomiędzy systemami informatycznymi (przekazywanie danych do Hurtowni Danych Edukacyjnych),
34) nadzór nad poprawnością raportów funkcjonujących oraz przygotowywanie nowych raportów w Hurtowni Danych Edukacyjnych,
35) monitorowanie i rozliczanie realizacji usług asysty technicznej Hurtowni Danych Edukacyjnych,
36) monitorowanie realizacji zgłoszonych zmian i modyfikacji systemu Hurtowni Danych Edukacyjnych,
37) rejestracja i aktualizacja rejestru zbiorów danych osobowych w GIODO,
38) wyznaczanie standardów teleinformatycznych dla szkół i placówek samorządowych GMK w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego,
39) wyznaczanie standardów dla szkół i placówek samorządowych GMK w zakresie świadczenia usług IT,
40) opracowywanie procedur i procesów wspierających działanie szkół i placówek samorządowych GMK w ramach funkcjonowania ZSZO, PE i Hurtowni Danych Edukacyjnych,
41) przygotowywanie i opracowywanie wzorów umów asysty technicznej i wsparcia dla użytkowników ZSZO, PE i Hurtowni Danych Edukacyjnych,
42) pełnienie funkcji Koordynatora Polityki Bezpieczeństwa Informacji.<< Wstecz