Referat Szkolnictwa Technicznego, Specjalnego i Placówek (EK-03)

Symbol:
EK-03
Adres siedziby:
Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon:
12-616-5249, 66-063-7029

Pracownicy

Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
Dudek Magdalena
p.o. kierownika referatu60312 616 5249
Budzan Krzysztof
główny specjalista61412 616 5250
Dembińska-Sajdak Klaudia
inspektor61312 616 5193
Jeznach Ewelina
referent61212 616 5203
Kościelna Anna
inspektor605 B12 616 5234
Kędra Franciszek
inspektor61212 616 5227
Lechowicz Anna
referent61312 616 5193
Nawalany Dominika
inspektor61312 616 5185
Pacek Grzegorz
inspektor61212 616 5242
Siwecki Piotr
inspektor61412 616 5299
Sowa Jadwiga
inspektor61312 616 5241
Zemanek Tomasz
inspektor61412 616 5246
Świątek-Wtorkiewicz Paulina
pow.czasowego zastępstwa na st.kierownika referatu605B12 616 5234

Zakres działania:

1) monitorowanie działań samorządowych przedszkoli specjalnych, szkół specjalnych wszystkich typów, szkół ponadgimnazjalnych i policealnych, Centrum Kształcenia Ustawicznego, szkół muzycznych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, Zespołu Placówek Resocjalizacyjno- Socjoterapeutycznych, młodzieżowych domów kultury, burs szkolnictwa ponadpodstawowego i szkolnego schroniska młodzieżowego oraz prowadzenie obsługi Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji w zakresie wykonywania przez niego funkcji nadzorczych nad tymi jednostkami w zakresie określonym odrębnym zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa, w szczególności dotyczących:
a) przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy nadzorowanych szkół i placówek,
b) przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy uczniów, słuchaczy i pracowników,
c) formułowania, w wyniku przeprowadzonych kontroli, zaleceń pokontrolnych,
d) koordynacji kontroli spełniania obowiązku szkolnego,
e) koordynacji prowadzenia ewidencji spełniania obowiązku nauki,
f) koordynacji egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w przypadku nie spełniania obowiązku szkolnego,
2) monitorowanie i korekta sieci samorządowych szkół i placówek,
3) analiza sieci szkół i placówek w zakresie sytuacji demograficznej, potrzeb edukacyjnych oraz kosztów utrzymania,
4) koordynacja działań związanych z opracowaniem i aktualizacją standardów funkcjonowania samorządowych szkół i placówek w obszarach należących do kompetencji organu prowadzącego,
5) opracowywanie wytycznych do arkuszy organizacji pracy oraz zatwierdzanie arkuszy organizacji pracy samorządowych szkół i placówek,
6) przygotowanie projektów aktów prawnych dotyczących zakładania, likwidacji lub reorganizacji samorządowych szkół i placówek oraz nadawania im imion,
7) nadzór nad realizacją zadań administracyjno-kadrowych związanych z likwidacją lub reorganizacją szkół i placówek,
8) prowadzenie i koordynowanie elektronicznej formy rekrutacji samorządowych szkół i placówek,
9) współpraca z Kuratorium Oświaty w Krakowie w zakresie:
a) reorganizacji, zakładania, likwidacji samorządowych szkół i placówek,
b) innych zadań wynikających z bieżącej działalności,
10) organizowanie i koordynacja działań związanych z zapewnieniem dowozu uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych do szkół,
11) realizacja zadań związanych z uczęszczaniem dzieci pochodzenia romskiego do placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków,
12) zawieranie porozumień z innymi powiatami i gminami, dotyczących wydawania przez Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego,
13) zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia dzieciom i uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
14) weryfikacja kart nauczania indywidualnego, prowadzenie ewidencji oraz sporządzanie zbiorczej informacji na temat nauczania indywidualnego,
15) prowadzenie ewidencji wydanych decyzji w sprawie rewalidacji indywidualnej,
16) wydawanie skierowań do młodzieżowych ośrodków socjoterapii,
17) wydawanie skierowań do młodzieżowych ośrodków wychowawczych dla nieletnich posiadających postanowienie sądowe,
18) realizacja zadań związanych z organizacją wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
19) współpraca z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych w zakresie konsultowania projektów uchwał Rady Miasta Krakowa, mających wpływ na sytuację osób niepełnosprawnych,
20) współpraca z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych w zakresie m.in. realizacji Powiatowego Gminnego Programu na rzecz Osób Niepełnosprawnych w sprawach dot. szkół specjalnych oraz innych bieżących spraw uczniów niepełnosprawnych,
21) przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa ustalających zawody, w których kształcą samorządowe szkoły zawodowe,
22) współpraca z Grodzkim Urzędem Pracy w zakresie kształcenia zawodowego i orientacji zawodowej,
23) współpraca z organizacjami pracodawców w zakresie kształcenia zawodowego,
24) prowadzenie spraw i wydawanie decyzji dotyczących opłat za naukę w samorządowych szkołach i placówkach, pobieranych od cudzoziemców,
25) bieżąca weryfikacja danych Systemu Informacji Oświatowej w samorządowych szkołach i placówkach,
26) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w samorządowych szkołach i placówkach:
a) przeprowadzanie postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, przewodniczenie komisjom egzaminacyjnych,
b) przygotowywanie i wydawanie decyzji administracyjnych o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla nauczycieli, którzy zakończyli postępowanie przed komisją egzaminacyjną,
c) prowadzenie rejestru wydanych decyzji administracyjnych o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
d) rozpatrywanie odwołań nauczycieli samorządowych szkół i placówek od decyzji dyrektora o nadaniu lub odmowie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego,
e) wydawanie na podstawie art. 9f ustawy Karta Nauczyciela nowej decyzji o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego tym nauczycielom, którzy w trakcie pracy zawodowej uzyskali wyższy poziom wykształcenia niż określony w dotychczasowym akcie,
27) udział w pracach komisji kwalifikacyjnej dla dyrektorów ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego,
28) ustalanie oceny pracy dyrektorów samorządowych szkół i placówek,
29) udział w pracach zespołów rozpatrujących wnioski dyrektorów samorządowych szkół i placówek o ponowne ustalenie oceny pracy,
30) występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczycieli samorządowych szkół i placówek,
31) organizowanie i przeprowadzanie konkursów na stanowiska dyrektorów samorządowych szkół i placówek,
32) wydawanie opinii i przygotowywanie wniosków w sprawach powierzania stanowisk kierowniczych w samorządowych szkołach i placówkach oraz odwoływania z tych stanowisk,
33) przygotowywanie upoważnień i pełnomocnictw dla dyrektorów samorządowych szkół i placówek,
34) wydawanie poleceń dyrektorom samorządowych szkół, dotyczących wykonywania zadań zleconych przez organ prowadzący lub prowadzenia w szkole inwestycji lub remontów - w czasie ferii szkolnych oraz wydawanie zgody na wykorzystanie urlopu uzupełniającego,
35) przygotowywanie wniosków o nagrody i odznaczenia dla dyrektorów samorządowych szkół i placówek,
36) ustalanie wysokości dodatków funkcyjnych, motywacyjnych i za warunki pracy dla dyrektorów nadzorowanych szkół i placówek,
37) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem urlopów oraz wyjazdami służbowymi krajowymi i zagranicznymi dyrektorów samorządowych szkół i placówek,
38) współpraca z Kuratorium Oświaty w Krakowie w zakresie:
a) oceny pracy dyrektorów samorządowych szkół i placówek,
b) skarg na pracę dyrektorów samorządowych szkół i placówek,
c) powierzania stanowisk dyrektorów samorządowych szkół i placówek,
d) innych zadań wynikających z bieżącej działalności,
39) określanie warunków i trybu obniżenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w samorządowych szkołach i placówkach,
40) określenie zasad udzielania i rozmiaru obniżenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oraz zwolnienia od realizacji zajęć,
41) określanie zasad rozliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w samorządowych szkołach i placówkach,
42) przygotowywanie opinii w sprawie przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania w samorządowej szkole, na własną prośbę lub z urzędu za jego zgodą, do innej szkoły lub placówki,
43) wydawanie decyzji w sprawie przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania w samorządowej szkole, do innej szkoły lub placówki - bez zgody nauczyciela,
44) wydawanie decyzji w sprawie nałożenia na nauczycieli zatrudnionych w samorządowych szkołach i placówkach obowiązku podjęcia pracy w innych szkołach/ placówkach, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
45) wydawanie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielowi samorządowej szkoły/ placówki,
46) wydawanie decyzji w sprawie zwolnienia nauczyciela samorządowej szkoły/ placówki w całości lub w części od obowiązku zwrotu zasiłku na zagospodarowanie,
47) występowanie do Referatu Archiwum w Wydziale Organizacji i Nadzoru (archiwum zakładowe) w ramach prowadzonego postępowania wyjaśniającego z wnioskiem o udostępnienie akt archiwalnych i na tej podstawie wydanie lub udzielenie odmowy wydania zaświadczeń zainteresowanym o stażu pracy celem przedłożenia ich do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
48) współpraca ze związkami zawodowymi w zakresie działania referatu,
49) współpraca z Zespołem Ekonomiki Oświaty,
50) bieżąca weryfikacja bazy danych Systemu Informacji Oświatowej w samorządowych szkołach i placówkach.<< Wstecz