Referat Szkół Ogólnokształcących (EK-02)

Symbol:
EK-02
Adres siedziby:
Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon:
12-616-5189, 66-063-7058

Pracownicy

Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
Żurkowska Iwona
kierownik referatu50212 616 5189
Bukowski Marian
inspektor605A12 616 5247
Choińska Małgorzata
inspektor60412 616 5244
Jezuita Mariola
inspektor60412 616 5245
Krawczyk Gabriela
inspektor605A
Nizioł Kinga
główny specjalista60312 616 5255
Pala Łukasz
podinspektor50212 616 5230
Salwińska-Skiba Anna
główny specjalista50212 616 5186
Stanik Damian
inspektor605A12 616 5251
Szymańska Teresa
inspektor50212 616 5192

Zakres działania:

1) monitorowanie działań samorządowych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących oraz prowadzenie obsługi Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji i Sportu w zakresie wykonywania przez niego funkcji nadzorczych nad tymi jednostkami w zakresie określonym odrębnym zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa, w szczególności dotyczących:
a) przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy nadzorowanych szkół i przedszkoli,
b) przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy uczniów i pracowników,
c) formułowania, w wyniku przeprowadzonych kontroli, zaleceń pokontrolnych.
2) monitorowanie i korekta sieci samorządowych szkół i przedszkoli;
3) analiza sieci szkół i przedszkoli w zakresie sytuacji demograficznej, potrzeb edukacyjnych oraz kosztów utrzymania;
4) koordynacja działań związanych z opracowaniem i aktualizacją standardów funkcjonowania samorządowych  szkół i przedszkoli w obszarach należących do kompetencji organu prowadzącego;
5) zatwierdzanie arkuszy organizacji pracy samorządowych szkół i przedszkoli i aneksów do arkuszy organizacji pracy samorządowych szkół i przedszkoli;
6) przygotowanie projektów aktów prawnych dotyczących zakładania, likwidacji oraz przekształcania samorządowych szkół i przedszkoli oraz nadawania im imion;
7) nadzór nad realizacją zadań administracyjno-kadrowych związanych z likwidacją oraz przekształcaniem szkół i przedszkoli;
8) prowadzenie i koordynowanie elektronicznej formy rekrutacji do samorządowych szkół i przedszkoli;
9) współpraca z Kuratorium Oświaty w Krakowie w zakresie:
a) przekształcania, zakładania, likwidacji samorządowych szkół i przedszkoli,
b) oceny pracy dyrektorów samorządowych szkół i przedszkoli,
c) skarg na pracę dyrektorów samorządowych szkół i przedszkoli,
d) powierzania stanowisk dyrektorów samorządowych szkół i przedszkoli,
e) odwołania ze stanowiska dyrektora samorządowych szkół i przedszkoli,
f) innych zadań wynikających z bieżącej działalności.
10) współpraca z Zespołem Ekonomiki Oświaty w sprawach samorządowych szkół i przedszkoli;
11) zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia dzieciom i uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
12) uzgadnianie z dyrektorami szkół i przedszkoli zakresu, miejsca i czasu prowadzenia odpowiednio indywidualnego nauczania lub indywidualnego przygotowania przedszkolnego, prowadzenie ewidencji oraz sporządzanie zbiorczej informacji na temat indywidualnego nauczania i indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz prowadzenie ewidencji wydanych przez dyrektorów szkół i przedszkoli decyzji w sprawie rewalidacji indywidualnej; 
13) współpraca z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych w zakresie konsultowania projektów uchwał Rady Miasta Krakowa, mających wpływ na sytuację osób niepełnosprawnych;
14) współpraca z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych w zakresie m.in. realizacji Powiatowego Gminnego Programu na rzecz Osób Niepełnosprawnych w sprawach dot. szkół i przedszkoli z oddziałami integracyjnymi oraz innych bieżących spraw uczniów niepełnosprawnych;
15) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w samorządowych szkołach i przedszkolach;
16) udział w pracach komisji kwalifikacyjnej dla dyrektorów ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego;
17) ustalanie cząstkowej oceny pracy dyrektorów samorządowych szkół i przedszkoli;
18) udział w pracach zespołów rozpatrujących wnioski dyrektorów samorządowych szkół i przedszkoli o ponowne ustalenie oceny pracy;
19) występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczycieli samorządowych szkół i przedszkoli;
20) organizowanie i przeprowadzanie konkursów na stanowiska dyrektorów samorządowych szkół i przedszkoli;
21) wydawanie opinii i przygotowywanie wniosków w sprawach powierzania stanowisk kierowniczych w samorządowych szkołach i przedszkolach oraz odwoływania z tych stanowisk;
22) przygotowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw Prezydenta Miasta Krakowa dla dyrektorów samorządowych szkół i przedszkoli;
23) wydawanie poleceń dyrektorom samorządowych szkół i przedszkoli dotyczących wykonywania zadań zleconych przez organ prowadzący lub prowadzenia w szkole lub przedszkolu inwestycji lub remontów w czasie ferii szkolnych;
24) przygotowywanie wniosków o nagrody i odznaczenia dla dyrektorów samorządowych szkół i przedszkoli;
25) ustalanie propozycji wysokości dodatków funkcyjnych, motywacyjnych i za warunki pracy dla dyrektorów nadzorowanych szkół i przedszkoli;
26) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem urlopów oraz wyjazdami służbowymi krajowymi i zagranicznymi dyrektorów samorządowych szkół i przedszkoli;
27) przygotowywanie opinii w sprawie przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania w samorządowej szkole lub przedszkolu, na własną prośbę lub z urzędu za jego zgodą, do innej szkoły lub przedszkola;
28) przeniesienie nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania w samorządowej szkole lub przedszkolu, do odpowiednio innej szkoły lub przedszkola bez zgody nauczyciela;
29) wydawanie decyzji w sprawie nałożenia na nauczycieli zatrudnionych
w samorządowych szkołach lub przedszkolach obowiązku podjęcia pracy odpowiednio w innych szkołach lub przedszkolach, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych;
30) wydawanie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielowi samorządowej szkoły lub przedszkola;
31) współpraca ze związkami zawodowymi w zakresie działania referatu;
32) wydawanie decyzji w sprawie zwolnienia nauczyciela samorządowej szkoły/ przedszkola w całości lub w części od obowiązku zwrotu zasiłku na zagospodarowanie;
33) występowanie do Referatu Archiwum w Wydziale Organizacji i Nadzoru (archiwum zakładowe) w ramach prowadzonego postępowania wyjaśniającego z wnioskiem o udostępnienie akt archiwalnych i na tej podstawie wydanie lub udzielenie odmowy wydania zaświadczeń zainteresowanym o stażu pracy celem przedłożenia ich do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
34) bieżąca weryfikacja danych Systemu Informacji Oświatowej w samorządowych szkołach i przedszkolach.<< Wstecz