Referat Szkół Ogólnokształcących (EK-02)

Symbol:
EK-02
Adres siedziby:
Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon:
12-616-5189, 66-063-7058

Pracownicy

Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
Żurkowska Iwona
kierownik referatu50212 616 5189
Bukowski Marian
inspektor605A12 616 5247
Choińska Małgorzata
inspektor60412 616 5244
Jezuita Mariola
inspektor60412 616 5245
Krawczyk Gabriela
inspektor502
Nizioł Kinga
inspektor60312 616 5255
Nowicka Katarzyna
inspektor50212 616 5230
Pala Łukasz
podinspektor50212 616 5230
Salwińska-Skiba Anna
główny specjalista50212 616 5186
Stanik Damian
podinspektor605A12 616 5251
Szymańska Teresa
inspektor50212 616 5192

Zakres działania:

1) monitorowanie działań samorządowych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących oraz prowadzenie obsługi Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji w zakresie wykonywania przez niego funkcji nadzorczych nad tymi jednostkami w zakresie określonym odrębnym zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa, w szczególności dotyczących:
a) przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy nadzorowanych szkół,
b) przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy uczniów i pracowników,
c) formułowania, w wyniku przeprowadzonych kontroli, zaleceń pokontrolnych,
d) kontroli spełniania obowiązku szkolnego,
e) prowadzenia ewidencji spełniania obowiązku nauki,
f) egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w przypadku nie spełniania obowiązku szkolnego,
2) monitorowanie i korekta sieci samorządowych szkół,
3) analiza sieci szkół w zakresie sytuacji demograficznej, potrzeb edukacyjnych oraz kosztów utrzymania,
4) koordynacja działań związanych z opracowaniem i aktualizacją standardów funkcjonowania samorządowych szkół w obszarach należących do kompetencji organu prowadzącego,
5) opracowywanie wytycznych do arkuszy organizacji pracy oraz zatwierdzanie arkuszy organizacji pracy samorządowych szkół,
6) przygotowanie projektów aktów prawnych dotyczących zakładania, likwidacji lub reorganizacji samorządowych szkół oraz nadawania im imion,
7) nadzór nad realizacją zadań administracyjno-kadrowych związanych z likwidacją lub reorganizacją szkół i placówek,
8) prowadzenie i koordynowanie elektronicznej formy rekrutacji samorządowych szkół,
9) współpraca z Kuratorium Oświaty w Krakowie w zakresie:
a) reorganizacji, zakładania, likwidacji samorządowych szkół,
b) innych zadań wynikających z bieżącej działalności,
10) współpraca z Zespołem Ekonomiki Oświaty w sprawach samorządowych szkół,
11) rozpatrywanie wniosków w sprawie zwrotu kosztów przejazdu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów,
12) zawieranie porozumień z gminami, dotyczącymi finansowania wydatków, ponoszonych na dzieci z tychże gmin, realizujących wychowanie przedszkolne w samorządowych przedszkolach/ oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków,
13) zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia dzieciom i uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
14) weryfikacja kart nauczania indywidualnego, prowadzenie ewidencji oraz sporządzanie zbiorczej informacji na temat nauczania indywidualnego,
15) prowadzenie ewidencji wydanych decyzji w sprawie rewalidacji indywidualnej,
16) współpraca z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych w zakresie konsultowania projektów uchwał Rady Miasta Krakowa, mających wpływ na sytuację osób niepełnosprawnych,
17) współpraca z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych w zakresie m.in. realizacji Powiatowego Gminnego Programu na rzecz Osób Niepełnosprawnych w sprawach dot. szkół, integracyjnych oraz innych bieżących spraw uczniów niepełnosprawnych,
18) prowadzenie spraw i wydawanie decyzji dotyczących opłat za naukę w samorządowych szkołach, pobieranych od cudzoziemców,
19) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w samorządowych szkołach:
a) przygotowanie składów komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego,
b) prowadzenie rejestru wniosków nauczycieli o podjęcie postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego i rejestru zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego,
c) przeprowadzanie postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, przewodniczenie komisjom egzaminacyjnych,
d) przygotowywanie i wydawanie decyzji administracyjnych o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla nauczycieli, którzy zakończyli postępowanie przed komisją egzaminacyjną,
e) prowadzenie rejestru wydanych decyzji administracyjnych o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
f) rozpatrywanie odwołań nauczycieli samorządowych szkół od decyzji dyrektora o nadaniu lub odmowie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego,
g) wydawanie na podstawie art. 9f ustawy Karta Nauczyciela nowej decyzji o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego tym nauczycielom, którzy w trakcie pracy zawodowej uzyskali wyższy poziom wykształcenia niż określony w dotychczasowym akcie,
20) udział w pracach komisji kwalifikacyjnej dla dyrektorów ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego,
21) ustalanie oceny pracy dyrektorów samorządowych szkół,
22) udział w pracach zespołów rozpatrujących wnioski dyrektorów samorządowych szkół
o ponowne ustalenie oceny pracy,
23) występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczycieli samorządowych szkół,
24) organizowanie i przeprowadzanie konkursów na stanowiska dyrektorów samorządowych szkół,
25) wydawanie opinii i przygotowywanie wniosków w sprawach powierzania stanowisk kierowniczych w samorządowych szkołach oraz odwoływania z tych stanowisk,
26) przygotowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw Prezydenta Miasta Krakowa dla dyrektorów samorządowych szkół,
27) wydawanie poleceń dyrektorom samorządowych szkół, dotyczących wykonywania zadań zleconych przez organ prowadzący lub prowadzenia w szkole inwestycji lub remontów w czasie ferii szkolnych oraz wydawanie zgody na wykorzystanie urlopu uzupełniającego,
28) przygotowywanie wniosków o nagrody i odznaczenia dla dyrektorów samorządowych szkół,
29) ustalanie wysokości dodatków funkcyjnych, motywacyjnych i za warunki pracy dla dyrektorów nadzorowanych szkół,
30) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem urlopów oraz wyjazdami służbowymi krajowymi i zagranicznymi dyrektorów samorządowych szkół,
31) współpraca z Kuratorium Oświaty w Krakowie w zakresie:
a) oceny pracy dyrektorów samorządowych szkół,
b) skarg na pracę dyrektorów samorządowych szkół,
c) powierzania stanowisk dyrektorów samorządowych szkół,
d) innych zadań wynikających z bieżącej działalności,
32) przygotowywanie opinii w sprawie przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania w samorządowej szkole, na własną prośbę lub z urzędu za jego zgodą, do innej szkoły,
33) wydawanie decyzji w sprawie przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania w samorządowej szkole, do innej szkoły bez zgody nauczyciela,
34) wydawanie decyzji w sprawie nałożenia na nauczycieli zatrudnionych w samorządowych szkołach obowiązku podjęcia pracy w innych szkołach, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
35) wydawanie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielowi samorządowej szkoły,
36) wydawanie decyzji w sprawie zwolnienia nauczyciela samorządowej szkoły w całości lub w części od obowiązku zwrotu zasiłku na zagospodarowanie,
37) współpraca ze związkami zawodowymi w zakresie działania referatu,
38) bieżąca weryfikacja baz danych Systemu Informacji Oświatowej w samorządowych szkołach.<< Wstecz