Referat Jakości i Promocji Edukacji (EK-01)

Symbol:
EK-01
Adres siedziby:
Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon:
12-616-5210, 79-701-8708

Pracownicy

Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
Mirek-Mikuła Barbara
kierownik referatu60112 616 5210
Batko Beata
inspektor605C12 616 5252
Dzikiewicz-Rożniatowska Paulina
inspektor605C12 616 5147
Klecka Agata
inspektor51412 616 5200
Libera Maja
kancelista12 616 5225
Skotnicka Beata
kancelista51412 616 5200
Suchan Aleksandra
młodszy referent51412 616 5202
Trojan Elżbieta
inspektor605C12 616 5181
Wilk Magdalena
inspektor605 c12 616 5238

Zakres działania:

1) monitorowanie jakości pracy szkół i placówek,
2) koordynowanie działań związanych z doradztwem metodycznym nauczycieli,
3) ustalanie priorytetów doskonalenia zawodowego nauczycieli,
4) koordynacja działań związanych z przygotowaniem i realizacją programów doskonalenia nauczycieli,
5) rozpatrywanie wniosków nauczycieli w samorządowych szkołach i placówkach dotyczących częściowej refundacji kosztów poniesionych w związku z doskonaleniem zawodowym,
6) organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń, w tym konferencji dla nauczycieli poszczególnych specjalności oraz poszczególnych typów i rodzajów szkół,
7) współpraca z kadrą kierowniczą szkół i placówek m. in. w zakresie doskonalenia umiejętności zarządczych, prawa pracy i prawa oświatowego i prowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych,
8) kształtowanie polityki wsparcia edukacyjnego - inspirowanie inicjatyw edukacyjnych,
9) działania na rzecz tworzenia pozytywnego wizerunku Gminy Miejskiej Kraków w zakresie oświaty,
10) działania promocyjne dla uroczystości organizowanych lub współorganizowanych przez Wydział Edukacji,
11) współpraca z Pełnomocnikami Prezydenta, innymi Wydziałami Urzędu Miasta Krakowa, Radami Dzielnic, jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Kraków a także podmiotami zewnętrznymi w zakresie inicjatyw edukacyjnych dotyczących dzieci i młodzieży,
12) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem wyposażenia pracowni przedmiotowych w samorządowych szkołach,
13) realizacja zadań związanych z corocznym przyznawaniem nagród uczniom krakowskich szkół za szczególne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach oraz ich nauczycielom/ opiekunom a także studentom krakowskich uczelni,
14) realizacja zadań związanych z przyznawaniem nagród i stypendiów edukacyjnych Miasta Krakowa oraz nagród Prezydenta Miasta Krakowa dla nauczycieli za ich osiągnięcia,
15) ustalanie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w samorządowych szkołach,
16) ustalanie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli w samorządowych szkołach,
17) współorganizowanie miejskiej inauguracji roku szkolnego,
18) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz edukacji i wychowania dzieci i młodzieży,
19) obsługa kancelaryjno - biurowa Dyrektora Wydziału i Zastępców,
20) prowadzenie ewidencji i koordynacja obiegu korespondencji pisemnej i elektronicznej w Wydziale,
21) przekazywanie do realizacji aktów kierowania oraz prowadzenie ich ewidencji,
22) ewidencjonowanie wniosków i interpelacji dotyczących zadań Wydziału,
23) prowadzenie i obsługa rejestru skarg kierowanych do Wydziału,
24) prowadzenie ewidencji dokumentów niejawnych,
25) przekazywanie według właściwości korespondencji i przesyłek niewłaściwie skierowanych,
26) opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych oraz poleceń służbowych Dyrektora Wydziału, prowadzenie ich rejestru,
27) obsługa kancelaryjna narad i spotkań organizowanych przez Dyrektora Wydziału lub Zastępców,
28) występowanie o wykonanie/ kasację pieczęci i pieczątek na potrzeby Wydziału,
29) prowadzenie księgi inwentarzowej Wydziału,
30) prowadzenie Indywidualnych Kart Użytkowników Urządzeń Komputerowych i Indywidualnych Kart Wyposażenia,
31) sporządzanie zamówień na materiały biurowe, druki, wyposażenie, sprzęt oraz bilety komunikacji miejskiej dla pracowników Wydziału,
32) prowadzenie ewidencji kart badań okresowych i kontrolnych oraz terminowości ich wykonania dla pracowników Wydziału,
33) realizacja spraw kadrowych i socjalnych pracowników Wydziału,
34) prowadzenie spraw związanych z udziałem pracowników Wydziału w szkoleniach,
35) prowadzenie Banku Ofert Pracy dla Nauczycieli,
36) obsługa dziennika podawczego,
37) współpraca z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Systemu Zarządzania Jakością,
38) koordynacja działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na zapytanie rejestrowane
w Internetowym Dzienniku Zapytań,
39) sporządzanie oraz przekazywanie informacji do Biura Prasowego o przedsięwzięciach i wydarzeniach planowanych przez Wydział, które mogą mieć znaczenie dla mieszkańców,
40) przekazywanie istotnych dla społeczności szkolnej informacji, uchwał, materiałów dotyczących organizacji uroczystości, imprez, konkursów, wystaw, turniejów, ofert w ramach bieżącego nadzoru nad działalnością szkół i placówek.<< Wstecz