Referat Jakości i Promocji Edukacji (EK-01)

Symbol:
EK-01
Adres siedziby:
Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon:
12-616-5210, 79-701-8708

Pracownicy

Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
Mirek-Mikuła Barbara
kierownik referatu60112 616 5210
Batko Beata
inspektor605C12 616 5252
Broś Joanna
referent51412 616 5202
Dzikiewicz-Rożniatowska Paulina
inspektor605C12 616 5147
Klecka Agata
inspektor51412 616 5200
Libera Maja
kancelista12 616 5225
Skotnicka Beata
kancelista51412 616 5200
Trojan Elżbieta
inspektor605C12 616 5181
Wilk Magdalena
inspektor605 c12 616 5238

Zakres działania:

1) koordynowanie działań związanych z doradztwem metodycznym nauczycieli;
2) ustalanie priorytetów doskonalenia zawodowego nauczycieli;
3) koordynacja działań związanych z przygotowaniem i realizacją programów doskonalenia nauczycieli;
4) rozpatrywanie wniosków nauczycieli z samorządowych szkół i placówek dotyczących częściowej refundacji kosztów poniesionych w związku z doskonaleniem zawodowym;
5) organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń, w tym konferencji dla nauczycieli poszczególnych specjalności oraz poszczególnych typów i rodzajów szkół;
6) przeprowadzanie kontroli w zakresie wykorzystywania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli;
7) współpraca z kadrą kierowniczą szkół i placówek m.in. w zakresie doskonalenia ich umiejętności zarządczych, prawa pracy i prawa oświatowego;
8) prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych na rzecz tworzenia pozytywnego wizerunku Gminy Miejskiej Kraków w zakresie oświaty;
9) działania promocyjne dla uroczystości organizowanych lub współorganizowanych przez Wydział;
10) współpraca z Pełnomocnikami Prezydenta, innymi Wydziałami Urzędu Miasta Krakowa, Radami Dzielnic, jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Kraków a także z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz edukacji i wychowania dzieci i młodzieży;
11) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem wyposażenia pracowni przedmiotowych w samorządowych jednostkach oświatowych;
12) realizacja zadań związanych z ?Krakowskim Programem Wspierania Uzdolnionych Uczniów?;
13) realizacja zadań związanych z przyznawaniem nagród dla nauczycieli z samorządowych jednostek oświatowych;
14) współorganizowanie miejskiej inauguracji roku szkolnego;
15) obsługa kancelaryjno - biurowa Dyrektora Wydziału i Zastępców;
16) prowadzenie ewidencji i koordynacja obiegu korespondencji pisemnej i elektronicznej w Wydziale;
17) przekazywanie do realizacji aktów kierowania oraz prowadzenie ich ewidencji;
18) ewidencjonowanie wniosków i interpelacji dotyczących zadań Wydziału;
19) prowadzenie i obsługa rejestru skarg i petycji kierowanych do Wydziału;
20) prowadzenie ewidencji dokumentów niejawnych;
21) przekazywanie według właściwości korespondencji i przesyłek niewłaściwie skierowanych;
22) opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych oraz poleceń służbowych Dyrektora Wydziału, prowadzenie ich rejestru;
23) obsługa kancelaryjna narad i spotkań organizowanych przez Dyrektora Wydziału oraz Zastępców;
24) występowanie o wykonanie/ kasację pieczęci i pieczątek na potrzeby Wydziału,
25) prowadzenie księgi inwentarzowej Wydziału;
26) prowadzenie Indywidualnych Kart Użytkowników Urządzeń Komputerowych i Indywidualnych Kart Wyposażenia;
27) sporządzanie zamówień na materiały biurowe, druki, wyposażenie, sprzęt oraz bilety komunikacji miejskiej dla pracowników Wydziału;
28) prowadzenie ewidencji kart badań okresowych i kontrolnych pracowników Wydziału oraz terminowości ich wykonania;
29) prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych pracowników Wydziału, m.in. sprawy związane z delegacjami, szkoleniami;
30) gromadzenie ofert nauczycieli poszukujących pracy;
31) obsługa dziennika podawczego;
32) współpraca z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Systemu Zarządzania Jakością;
33) współpraca ze związkami zawodowymi w zakresie działania referatu;
34) koordynacja działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na zapytania rejestrowane w Internetowym Dzienniku Zapytań;
35) opracowywanie materiałów dla Biura Prasowego w zakresie działań realizowanych przez Wydział;
36) przekazywanie istotnych dla społeczności szkolnej informacji, uchwał, materiałów dotyczących organizacji uroczystości, imprez, konkursów, wystaw, turniejów, ofert edukacyjnych w ramach bieżącego nadzoru nad działalnością szkół i placówek.<< Wstecz