Finanse

Zarządzenie Nr 241/2016 Prezydenta Miasta Krakowa

Zarządzenie Nr 241/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 lutego 2016 roku w sprawie zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych

Noty obciążeniowe - Przedszkola publiczne

Zgodnie z art. 20c ust.1 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź.zm.) do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy, a kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy ....

Dotyczy średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2015 roku

EK-06.3021.256.2015   

Przerwa serwisowa w działaniu portalu edukacyjnego.

Od dnia 12-01-2015r godz. 16:00 do 13-01-2015 godz. 23:00

Plany Finansowe na 2016 rok

Szanowni Państwo, W nawiązaniu do pism Wydziału Budżetu Miasta dotyczących planów finansowych na 2016 rok informuję, że uchwałą Nr XXXIV/549/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 roku...

Rozliczenie dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy samorządowych szkół podstawowych i gimnazjów, Zgodnie z art. 22af ust. 10 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty rozliczenie wykorzystania dotacji celowej...

Rozliczenie średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2015 rok

W związku z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karty Nauczyciela proszę o przeprowadzenie analizy faktycznie poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w...

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług

Szanowni Państwo, W załączeniu przesyłamy projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (...)

POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY