Finanse

Rodzaje należności / dochodów, w kontekście podlegania opodatkowania oraz ustalenie stawki podatku VAT !!!

Szanowni Państwo, W załączeniu przekazujemy tabelę oraz pismo Pana Marka Podsiadło, Zastępcy Skarbnika ds. Polityki Rachunkowości Miasta w sprawie ustalenia rodzajów należności / dochodów, w kontekście podlegania opodatkowaniu oraz ustalenie stawki podatku VAT

Pismo Pana Marka Podsiadło, Zastępcy Skarbnika ds. Polityki Rachunkowości Miasta  - wytyczne dot. polityki rachunkowości w oparciu o wyniki kontroli

Szanowni Państwo, W załączeniu przekazujemy pismo Pana Marka Podsiadło, Zastępcy Skarbnika ds. Polityki Rachunkowości Miasta w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących polityki rachunkowości w oparciu o wyniki kontroli

Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Szanowni Państwo Dyrektorzy samorządowych szkół podstawowych i gimnazjów, Informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz.2572 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 339) w roku szkolnym 2016/2017 ww. dotacja celowa zostanie udzielona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe wg liczby uczniów klas I, II, III, IV i V Szkoły Podstawowej oraz klas I i II Gimnazjum.

Planowanie wydatków inwestycyjnych do projektu budżetu Miasta  Krakowa i Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2017 i lata następne

Szanowni Państwo Dyrektorzy

szkół i placówek

oraz Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie

W związku ze zbliżającym się okresem planowania budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 przypominam o możliwości zgłaszania nowych zadań/zakupów inwestycyjnych (nie ujętych w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa), zgodnie z Instrukcją planowania wydatków inwestycyjnych w Gminie Miejskiej Kraków i monitorowania realizacji inwestycji objętych uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwałą budżetową, stanowiącą załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 983/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24.04.2015 r.

Odpowiedzi na pytania po szkoleniu z VAT-u

Szanowni Państwo

W załączeniu przekazujemy zestaw odpowiedzi na przesłane przez Państwa pytania w zakresie podatku od towarów i usług, udzielone przez kancelarię podatkową Pana Marcina Pacynę oraz Pana Sebastiana Ząbczyka.

Pismo Pana Jacka Majchrowskiego, Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie centralizacji podatku od towarów i usług

Szanowni Państwo, W załączeniu przekazujemy pismo Pana Jacka Majchrowskiego, Prezydenta Miasta Krakowa.

Podawanie do publicznej wiadomości informacji nt. podmiotów, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg,...

Szanowni Państwo, W załączeniu przekazujemy pismo Pani Marzeny Kania Z-cy Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat dotyczące podawania do publicznej wiadomości informacji nt. podmiotów, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg,...

Zasady udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny

Szanowni Państwo Dyrektorzy samorządowych szkół i placówek oświatowych Dyrektor Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie Przypominamy, że z dniem 15 lipca 2014 r. (Dz. U. Województwa Małopolskiego, poz.3504) weszła w życie uchwała Nr CIX/1649/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2014 roku

Pismo Biura Skarbnika dotyczące dochodów Budżetu Miasta - PILNE!!!

Szanowni Państwo, W załączeniu przesyłam pismo Pani Aliny Kwaśniak, Dyrektora Biura Skarbnika dotyczace podania informacji o podjętych w 2016 roku, planowanych i wnioskowanych decyzjach skutkujących zmniejszeniem dochodów Budżetu Miasta.

Komunikat Biura Skarbnika w sprawie obsługi bankowej Gminy Miejskiej

Szanowni Państwo, W związku z koniecznością  przeprowadzenia przez Bank PKO BP niezbędnych prac w module zarzadzania płynnością w ramach prowadzonej obsługi bankowej Gminy Miejskiej Kraków

POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY