Magiczny Kraków, portaledukacyjny.krakow.pl/ http://portaledukacyjny.krakow.pl pl-pl Wed, 28 Jun 2017 05:32:17 +0200 Planowanie wydatków inwestycyjnych do projektu budżetu Miasta Krakowa i Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2018 i lata następne http://portaledukacyjny.krakow.pl/finanse/211173,1821,komunikat,planowanie_wydatkow_inwestycyjnych_do_projektu_budzetu_miasta__krakowa_i_wieloletniej_prognozy_finansowej_na_rok_2018_i_lata_nastepne_.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/finanse/211173,1821,komunikat,planowanie_wydatkow_inwestycyjnych_do_projektu_budzetu_miasta__krakowa_i_wieloletniej_prognozy_finansowej_na_rok_2018_i_lata_nastepne_.html Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oraz Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie                  W związku ze zbliżającym się okresem planowania budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 przypominam o możliwości zgłaszania nowych zadań/zakupów inwestycyjnych (nieujętych w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa), zgodnie z Instrukcją planowania wydatków inwestycyjnych w Gminie Miejskiej Kraków i monitorowania realizacji inwestycji objętych uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwałą budżetową, stanowiącą załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 2896/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31.10.2016 r.      Na podstawie jej zapisów potrzeby w zakresie wydatków inwestycyjnych należy umieścić na „Liście rankingowej” (w przypadku dziedziny programowania „Oświata i Wychowanie” sporządzonej przez Jednostkę Koordynującą, tj. Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa), która przekazywana jest do Wydziału Planowania i Monitorowania Inwestycji UMK w terminie do 15 września roku poprzedzającego dany rok budżetowy. ]]> Fri, 23 Jun 2017 13:54:36 +0200 List Ministra Edukacji Narodowej dotyczący wyboru podręczników. http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/211141,1812,komunikat,list_ministra_edukacji_narodowej_dotyczacy_wyboru_podrecznikow__.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/211141,1812,komunikat,list_ministra_edukacji_narodowej_dotyczacy_wyboru_podrecznikow__.html Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy list Ministra Edukacji Narodowej dotyczący wyboru podręczników ]]> Fri, 23 Jun 2017 07:01:52 +0200 Pismo Z-cy Skarbnika Miasta ds. Polityki Rachunkowości Miasta Pana Marka Podsiadło http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/211029,1812,komunikat,pismo_z-cy_skarbnika_miasta_ds__polityki_rachunkowosci_miasta_pana_marka_podsiadlo.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/211029,1812,komunikat,pismo_z-cy_skarbnika_miasta_ds__polityki_rachunkowosci_miasta_pana_marka_podsiadlo.html Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, W załączeniu przekazujemy Państwu pismo Zastępcy Skarbnika Miasta Krakowa ds. Polityki Rachunkowości Miasta Pana Marka Podsiadło dotyczące realizacji posiłków finansowanych przez MOPS w Krakowie w samorządowych placówkach oświatowych prowadzących stołówki we własnym zakresie. ]]> Tue, 20 Jun 2017 06:57:51 +0200 Wyprawka szkolna 2017 - projekt uchwały i rozporządzenia http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/210884,1812,komunikat,wyprawka_szkolna_2017_-_projekt_uchwaly_i_rozporzadzenia.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/210884,1812,komunikat,wyprawka_szkolna_2017_-_projekt_uchwaly_i_rozporzadzenia.html Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek, W załączeniu przekazujemy pismo Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie Pana Witolda Kramarza dotyczące wyprawki szkolnej 2017 r. ]]> Tue, 13 Jun 2017 14:49:51 +0200 Sposób rozliczenia podatku VAT przy wydatkach majątkowych http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/210840,1812,komunikat,sposob_rozliczenia_podatku_vat_przy_wydatkach_majatkowych.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/210840,1812,komunikat,sposob_rozliczenia_podatku_vat_przy_wydatkach_majatkowych.html Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, W załączeniu przekazujemy Państwu pismo Zastępcy Skarbnika Miasta Krakowa ds. Polityki Rachunkowości Miasta Pana Marka Podsiadło dotyczące rozliczenia podatku VAT przy wydatkach majątkowych. ]]> Tue, 13 Jun 2017 07:13:04 +0200 Rachunek bankowy za uszkodzenie, zniszenie podręcznika przekazanego uczniom I-III SP http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/210773,1812,komunikat,rachunek_bankowy_za_uszkodzenie__zniszenie_podrecznika_przekazanego_uczniom_i-iii_sp.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/210773,1812,komunikat,rachunek_bankowy_za_uszkodzenie__zniszenie_podrecznika_przekazanego_uczniom_i-iii_sp.html Szanowni Państwo Dyrektorzy samorządowych szkół podstawowych, Dyrektor Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie, W nawiązaniu do komunikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej z 19 maja 2017 r. zwrot kwot za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie podręcznika lub materiału edukacyjnego uczniom klas I-III SP dokonuje się na rachunek bieżący budżetu. ]]> Fri, 09 Jun 2017 10:44:01 +0200 Wytyczne dotyczące polityki rachunkowości w oparciu o wyniki kontroli http://portaledukacyjny.krakow.pl/finanse/210651,1821,komunikat,wytyczne_dotyczace_polityki_rachunkowosci_w_oparciu_o_wyniki_kontroli.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/finanse/210651,1821,komunikat,wytyczne_dotyczace_polityki_rachunkowosci_w_oparciu_o_wyniki_kontroli.html Szanowni Państwo Dyrektorzy samorządowych szkół i placówek oświatowych, Przekazujemy Państwu pismo Pana Marka Podsiadło, Zastępcy Skarbnika ds. Polityki Rachunkowości Miasta dotyczące polityki rachunkowości w oparciu o wyniki kontroli przeprowadzonych w 2016 roku przez Referat Kontroli Finansowej Biura Kontroli Wewnętrznej UMK w miejskich jednostkach organizacyjnych. ]]> Tue, 06 Jun 2017 14:50:29 +0200 Zasady rozliczania kosztów ucznia nie będącego mieszkańcem GMK, posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności i uczęszczającego do przedszkola specjalnego http://portaledukacyjny.krakow.pl/finanse/209968,1821,komunikat,zasady_rozliczania_kosztow_ucznia_nie_bedacego_mieszkancem_gmk__posiadajacego_orzeczenie_o_niepelnosprawnosci_i_uczeszczajacego_do_przedszkola_specjalnego.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/finanse/209968,1821,komunikat,zasady_rozliczania_kosztow_ucznia_nie_bedacego_mieszkancem_gmk__posiadajacego_orzeczenie_o_niepelnosprawnosci_i_uczeszczajacego_do_przedszkola_specjalnego.html Zasady rozliczania kosztów ucznia nie będącego mieszkańcem Gminy Miejskiej Kraków, posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności i uczęszczającego do przedszkola specjalnego ulegają zmianie, co skutkuje zaniechaniem wystawiania/przyjmowania not obciążeniowych na dzieci, które zostały wpisane do Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy na który zostanie naliczona subwencja oświatowa na dane dziecko. ]]> Fri, 12 May 2017 14:50:32 +0200 Uczęszczanie dzieci niebedących mieszkańcami GMK do samorządowych przedszkoli http://portaledukacyjny.krakow.pl/finanse/209675,1821,komunikat,uczeszczanie_dzieci_niebedacych_mieszkancami_gmk_do_samorzadowych_przedszkoli.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/finanse/209675,1821,komunikat,uczeszczanie_dzieci_niebedacych_mieszkancami_gmk_do_samorzadowych_przedszkoli.html Zgodnie z art. 20c ust.1 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1943, 1954, 1985 i 2169, z 2017 r. poz. 60) do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy, a kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola na terenie tej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, dana gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu.... ]]> Fri, 28 Apr 2017 13:51:23 +0200 Akcja "Lato w szkole 2017" http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/209634,1812,komunikat,akcja__lato_w_szkole_2017_.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/209634,1812,komunikat,akcja__lato_w_szkole_2017_.html Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół Podstawowych, W roku szkolnym 2016/2017 ferie letnie rozpoczynają się 24 czerwca i kończą się z dniem  31 sierpnia 2017 roku. Proszę, aby w tym okresie Państwo zorganizowali, na terenie kierowanych przez siebie szkół, akcji pn. „Lato w szkole”. ]]> Thu, 27 Apr 2017 14:03:03 +0200