Aktualności

Sprawozdanie ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa za rok 2015

Szanowni Państwo Dyrektorzy
Szkół i Placówek samorządowych, 

w związku z przyjętą Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2015-2020 uchwałą Nr XXXI/524/15 Rady Miasta Krakowa z 2 grudnia 2015 r. oraz koniecznością monitorowania realizacji celów operacyjnych Strategii zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji w zakresie liczby przeprowadzonych zajęć edukacyjnych dla młodzieży mających na celu poszerzenie wiedzy na temat uzależnień (w tym behawioralnych) oraz liczby osób uczestniczących w zajęciach. Jednocześnie proszę o wykazanie liczby zajęć przeprowadzonych bez udziału Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.

 

Kolejny program ekologiczny MPO dla dzieci - aktualności

CZYTAM, RYSUJĘ I SEGREGUJĘ

OGŁOSZENIE KONKURSU

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów

Realizacja programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania- limity na luty 2016

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie przesyła z załączeniu propozycję wstępnego podziału limitu na miesiąc luty 2016 – wykaz szkół, wraz z szacowaną liczbą uczniów, którym może być udzielona pomoc w postaci posiłku na podstawie decyzji dyrektora szkoły zgodnie z paragrafem 8 uchwały nr XCV/1425/14 RM Krakowa.

Sprawozdanie na temat funkcjonowania na terenie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów dentystycznych za rok 2015 - przypomnienie

W związku ze zbliżajcym się terminem złożenia sprawozdania na temat funkcjonowania na terenie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów dentystycznych za rok 2015, ponownie zostaje zamieszczony komunikat w tej sprawie.

XXII Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych” 2016 – edycja krakowska

Cel konkursu: Promowanie pozytywnych zachowań, działań i postaw dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie wolontariatu.

Dotyczy: dodatków motywacyjnych dla nauczycieli w 2016 roku - uzupełnienie

Dyrektorzy samorządowych szkół i placówek oświatowych

Dotyczy średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2015 roku

EK-06.3021.256.2015   

POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY