Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

2016-04-08

Szanowni Państwo,


Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2016/2017 do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem szkół policealnych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych, prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków i Powiat Krakowski, jest przeprowadzane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.), ustawie z 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz.7), rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942),  uchwale Nr VII/44/2015 Rady Powiatu w Krakowie z 29 kwietnia 2015 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Krakowski od roku szkolnego 2015/2016  i uchwale Nr VI/75/15 Rady Miasta Krakowa z 28 stycznia 2015 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków od roku szkolnego 2015/2016.

Szczegółowe terminy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych określone zostały w zarządzeniach Małopolskiego Kuratora Oświaty, które są dostępne na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie w zakładce Rodzice i uczniowie/Rekrutacja:  http://www.kuratorium.krakow.pl/index?ac=112&id=21

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego, dostęp do którego będzie możliwy od 11 kwietnia br. od godz. 8.00 pod adresem internetowym: https://krakow.e-omikron.pl/omikron-parents//main_inactive.action

Kandydaci z gimnazjów objętych informatycznym systemem rekrutacyjnym logują się do sytemu z wykorzystaniem numeru PESEL oraz hasła dostępowego, które otrzymują w swoich szkołach.

Kandydaci z gimnazjów nieobjętych informatycznym systemem rekrutacyjnym logują się do sytemu korzystając jedynie z numeru PESEL.

Uczniowie przybywający z zagranicy są przyjmowani do publicznych szkół ponadgimnazjalnych, bez postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Zasady naboru takich uczniów określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 lipca 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 1202).

Informacja dla Rodziców/Opiekunów

Zasady naboru do oddziałów ogólnodostępnych, integracyjnych, terapeutycznych klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017

Kryteria rekrutacyjne do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej sportowej, szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego lub oddziału sportowego w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej.

Kryteria rekrutacyjne do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej lub oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej

 

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: WOJCIECH KALETA
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny